مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il pittore di anime - di Ildefonso Falcones

ال Giovanna Gorlani ال 17 November 2019

La povera gente - Lev Tolstoj

ال Clara Toninelli ال 17 November 2019

La via del bosco - Long Litt Woon

ال Clara Toninelli ال 17 November 2019

Morty l'apprendista - Terry Pratchett

ال مُستخدِم 1036 ال 16 November 2019

Streghe di una notte di mezza estate - Terry Pratchett

ال Elisabetta Viviani ال 19 November 2012

Fondamenta degli incurabili - Iosif Brodskij

ال Roberto Dal Bianco ال 25 September 2012

La treccia - Laetitia Colombani

ال Monica Pastore ال 15 July 2018

Gli anni - Annie Ernaux

ال Roberto Dal Bianco ال 15 November 2019

L'isola degli sperduti - Melissa De La Cruz

ال Valentina Bonotti ال 14 November 2019

Me before you - Jojo Moyes

ال Cristina Scaratti ال 12 November 2019

Ramo - Silvia Vanni

ال Claudio Berardi ال 10 November 2019

Torte semplicissime - Susie Theodorou

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Shhh - Magnhild Winsnes

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

Le parole di mio padre - Patricia MacLachlan

ال Clara Toninelli ال 9 November 2019

La natura esposta - Erri De Luca

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

Il coltello

ال Michela Oleotti ال 8 November 2019

Il Padre nostro - Enzo Bianchi

ال Giovanna Gorlani ال 8 November 2019

L'ultimo messaggio di Leonardo - Maria Pirulli, Stefano Ferrio

ال Giovanna Gorlani ال 4 November 2019

Il cappello del maresciallo - Marco Ghizzoni

ال Clelia Nodari ال 3 November 2019

L'uomo delle castagne - Soren Sveistrup

ال Maria Gabriella Bellini ال 3 November 2019

L'ultimo uomo - Mary Shelley

ال Elisa Belotti ال 31 October 2019

Senza salutare nessuno - Silvia Dai Pra'

ال Giovanna Gorlani ال 29 October 2019

Terrarium - Noam Levy & Anna Bauer

ال Clara Toninelli ال 28 October 2019

La mia strada - Reinhold Messner

ال Clara Toninelli ال 28 October 2019

Il miniaturista - Jessie Burton

ال Giovanna Gorlani ال 25 October 2019

Disimpegno morale - Albert Bandura

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

Macchine come me - Ian McEwan

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma - un film di Tsui Hark

ال Clara Toninelli ال 24 October 2019

The holy mountain - Alejandro Jodorowsky

ال Davide Vezzola ال 22 October 2019

Dodici rose a Settembre - Maurizio de Giovanni

ال Osvaldo Fava ال 7 September 2019

7117 رسائل في 5816 مناقشات ال 841 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 50 utenti online