مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il roseto ardente - Ellis Peters

ال Giovanna Gorlani ال 1 April 2020

La mappa dei giorni - Ransom Riggs

ال Ilenia Cristaudo ال 30 March 2020

The autograph man - Zadie Smith

ال Giovanna Gorlani ال 29 March 2020

Ogni passione spenta - Vita Sackville-West

ال Silvia Piccioli ال 24 March 2020

Sotto sale - Elisabetta Pierallini

ال Giovanna Gorlani ال 20 March 2020

Appunti di un venditore di donne - Giorgio Faletti

ال Giovanna Gorlani ال 19 March 2020

Cadrò, sognando di volare - Fabio Genovesi

ال Gino Mattei ال 19 March 2020

High fidelity - Nick Hornby

ال Giovanna Gorlani ال 16 March 2020

Le cronache di Narnia / C. S. Lewis ; illustrazioni di Pauline Baynes. Vol. 1

ال مُستخدِم 82922 ال 15 March 2020

Perdonare - Jacques Derrida

ال Clara Toninelli ال 14 March 2020

Nietzsche - Gilles Deleuze

ال Silvia Piccioli ال 12 March 2020

Ci vediamo un giorno di questi - Federica Bosco

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

Non perdiamoci di vista - Federica Bosco

ال مُستخدِم 22468 ال 12 March 2020

La coppia perfetta - B. A. Paris

ال Silvia Gritti ال 26 March 2017

Il pericolo di un'unica storia - Chimamanda Ngozi Adichie

ال Clara Toninelli ال 10 March 2020

Le logiche del delirio - Remo Bodei

ال Silvia Piccioli ال 10 March 2020

L'Arminuta - Donatella Di Pietrantonio

ال مُستخدِم 1044 ال 6 June 2017

Sorelle Materassi - Aldo Palazzeschi

ال Clara Toninelli ال 7 March 2020

Ridere degli dèi, ridere con gli dèi - Maurizio Bettini, Massimo Raveri, Francesco Remotti

ال Giovanna Gorlani ال 6 March 2020

A caccia di Herobrine - Lyon

ال Giulia Chiuri ال 5 March 2020

Così parlò Zarathustra - Friedrich Nietzsche

ال Silvia Piccioli ال 29 February 2020

Mercedes - Daniel Cuello

ال Claudio Berardi ال 2 March 2020

Il cuore nero della città - Federico Gervasoni

ال Alice Raffaele ال 2 March 2020

Il metodo del Coccodrillo - Maurizio De Giovanni

ال مُستخدِم 77089 ال 2 March 2020

Cromorama - Riccardo Falcinelli

ال Clara Toninelli ال 3 August 2018

Griffin & Sabine - scritto e illustrato da Nick Bantock

ال Alice Raffaele ال 2 March 2020

Il confessore - Jo Nesbo

ال Lia Simona Carioti ال 25 September 2016

Zigulì - Massimiliano Verga

ال Silvia Cere ال 27 February 2020

Il piccolo negozio degli amori perduti e ritrovati - Trisha Ashley

ال Giovanna Gorlani ال 27 February 2020

Tutte le prime volte - Paolo Longarini

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2020

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: لا أحد على الانترنت.