مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Una madre lo sa - Concita De Gregorio

ال Silvia Cere ال 26 August 2018

Ricordi - Francesco Guicciardini

ال Clara Toninelli ال 24 August 2018

Piombo rosso - Giorgio Galli

ال Francesco Bonomi ال 23 August 2018

Trieste, o, Del nessun luogo - Jan Morris

ال Francesco Bonomi ال 23 August 2018

Viaggio d'inverno - Jaume Cabré

ال Vanessa Zerbi ال 17 October 2017

Dove sei stanotte - Alessandro Robecchi

ال Osvaldo Fava ال 25 May 2015

L'atlante immaginario - Edward Brooke-Hitching

ال Clara Toninelli ال 20 August 2018

L'ordine del tempo - Carlo Rovelli

ال Alice Raffaele ال 20 August 2018

Adorata creatura - a cura di Louise De Salvo e Mitchell A. Leaska

ال Clara Toninelli ال 19 August 2018

La donna del mercante di spezie - Katie Hickman

ال Silvia Gritti ال 18 August 2018

Io, gli ottomila e la felicità

ال Francesco Cavalli ال 14 August 2018

Bianca come il latte rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia

ال Alessandro Tanda ال 14 August 2018

I trentasei stratagemmi - a cura di Leonardo Vittorio Arena

ال Daniel Peli ال 14 August 2018

Šostakovič - Piero Rattalino

ال Franco Martello ال 12 August 2018

La bibliotecaria - Marina Di Domenico

ال Clara Toninelli ال 8 August 2018

L'arte della guerra - Sun Tzu

ال Daniel Peli ال 6 August 2018

I pazienti del dottor Garcìa - Almudena Grandes

ال Clelia Nodari ال 5 August 2018

Ho taciuto - Mathieu Menegaux

ال Giuliana Zangiacomi ال 5 August 2018

Il dottor Zivago - [directed by David Lean]

ال Carlo Magistrelli ال 3 August 2018

I ponti della delizia - Guido Cervo

ال Giuseppe Pisa ال 1 August 2018

Se ho paura prendimi per mano - Carla Vistarini

ال مُستخدِم 22468 ال 22 June 2015

A chi appartiene la notte - Patrick Fogli

ال Giovanna Gorlani ال 30 July 2018

L' isola delle farfalle - Corina Bomann

ال مُستخدِم 21039 ال 29 August 2014

Il lupo, la papera e il topo - scritto da Mac Barnett

ال Raimondo Romaioli ال 27 July 2018

Il banchiere di Lucifero - Bradley C. Birkenfeld

ال مُستخدِم 1044 ال 24 July 2018

Un'altra scuola è possibile? - Sonia Coluccelli

ال مُستخدِم 14703 ال 24 July 2018

Quando sarai più grande capirai - Virginie Grimaldi

ال Nicole Salvoni ال 23 July 2018

Nero Wolfe - Rex Stout

ال Clara Toninelli ال 22 July 2018

Il libro del ramen - Stefania Viti

ال Clara Toninelli ال 22 July 2018

La forza imprevedibile delle parole - Clara Sanchez

ال Silvia Cere ال 22 July 2018

7561 رسائل في 6207 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 34 utenti online