مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Acque di primavera

ال Clara Toninelli ال 31 July 2017

La foresta - Lansdale, Joe R.

ال MARISA MELCHIORI ال 31 July 2017

La fattoria degli animali - George Orwell

ال Daniel Peli ال 30 July 2017

Il volo di Osvaldo - Thomas Baas

ال Raimondo Romaioli ال 30 July 2017

Corruzione - Don Winslow

ال Osvaldo Fava ال 30 July 2017

L'albero dai fiori rossi - Clara Olink Kelly

ال Liliana Ferrero ال 28 July 2017

Presenze positive - Marco Cesati Cassin

ال Elena Finini ال 27 July 2017

Bilal - Fabrizio Gatti

ال Francesco Bonomi ال 27 July 2017

Non lasciare la mia mano - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 26 July 2017

I custodi della biblioteca - Glenn Cooper

ال Diana Mino ال 20 January 2013

Il giardino delle meraviglie - Lucia Scuderi

ال Clara Toninelli ال 24 July 2017

Illmitz - Susanna Tamaro

ال Venturelli Stefania ال 15 February 2014

Elegia americana - J. D. Vance

ال Clara Toninelli ال 21 July 2017

Il libro delle anime - Glenn Cooper

ال Marco Venturini ال 3 September 2013

Veri amici - Mates

ال Alessia Martinelli ال 19 July 2017

#Play - LaSabrigamer

ال Alessia Martinelli ال 19 July 2017

E' giusto obbedire alla notte - Matteo Nucci

ال Giovanna Gorlani ال 19 July 2017

Sotto l'aquila di Roma - Simon Scarrow

ال Alessandro Tonni ال 19 July 2017

Una cosa divertente che non farò mai più - David Foster Wallace

ال Giovanna Gorlani ال 18 July 2017

La prima stella della sera - Barbara Bickmore

ال Giovanna Gorlani ال 18 July 2017

Codice Montemagno - Marco Montemagno

ال Laura Visioli ال 18 July 2017

Le fluffose - Monica Zacchia

ال Clara Toninelli ال 17 July 2017

La biblioteca dei morti - Glenn Cooper

ال Monica Marmentini ال 24 January 2014

Conosci il tuo destino - Marco Cesati Cassin

ال Elena Finini ال 16 July 2017

L'amore che mi resta - Michela Marzano

ال مُستخدِم 1044 ال 12 July 2017

La grande onda - Véronique Massenot, Bruno Pilorget

ال Clelia Nodari ال 10 July 2017

Ave Mary - Michela Murgia

ال Linda Bettera ال 9 March 2017

Il denaro in testa - Vittorino Andreoli

ال Laura Visioli ال 10 July 2017

Il simbolo perduto - Dan Brown

ال Barbara Palma ال 5 August 2013

Creta - edizione scritta e aggiornata da Alexis Averbuck ... [et al.]

ال Romano Baroni ال 8 July 2017

7222 رسائل في 5906 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 97 utenti online