مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Doni preziosi - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 18 April 2018

La cucina nordica - Magnus Nilsson

ال Clara Toninelli ال 15 April 2018

La svastica sul sole - Philip K. Dick

ال Daniel Peli ال 13 April 2018

Diario di una primavera (1945) - Primo Mazzolari

ال Daniel Peli ال 13 April 2018

Storia della mia ansia - Daria Bignardi

ال مُستخدِم 1044 ال 13 April 2018

Nemmeno un giorno - Antonio Ferrara, Guido Sgardoli

ال Clara Toninelli ال 6 April 2018

Less is more - Salvatore La Porta

ال Clara Toninelli ال 4 April 2018

Voglio correre - Enrico Arcelli

ال Daniel Peli ال 3 April 2018

Star Wars. I signori dei Sith - Paul S. Kemp

ال Fabio Staffoni ال 3 April 2018

Cinder - Marissa Meyer

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Tredici - Jay Asher

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

The program - Suzanne Young

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

The Kane chronicles. La piramide rossa - Rick Riordan

ال Federica Valentina Amici ال 13 March 2014

Le sfide di Apollo. L'oracolo nascosto - Rick Riordan

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Assassin's creed TM. Rinascimento - Oliver Bowden

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Fangirl - Rainbow Rowell

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Non è te che aspettavo - Fabien Toulmé

ال Monica Panni ال 2 April 2018

Il soffio del vento tra i pini - Zao Dao

ال Clara Toninelli ال 30 March 2018

Un anno in giallo - Simonetta Agnello Hornby ... [et al.]

ال Clelia Nodari ال 26 March 2018

Quella sera dorata - Peter Cameron

ال Alice Raffaele ال 25 March 2018

La ragazza di stelle & inchiostro - Kiran Millwood Hargrave

ال Giovanna Gorlani ال 23 March 2018

Harry Potter e la camera dei segreti - J. K. Rowling

ال Christian Visini ال 20 March 2018

Poesie per aria - Chiara Carminati

ال Filippo Ronca ال 20 March 2018

Care figlie vi scrivo - Marisa Bruni Tedeschi

ال مُستخدِم 1044 ال 20 March 2018

Le 10 mappe che spiegano il mondo - Tim Marshall

ال مُستخدِم 1044 ال 20 March 2018

Villa Ghiacciaossa - Anthony Horowitz

ال Davide Quaranta ال 20 March 2018

Diciotto secondi prima dell'alba - Giorgio Scianna

ال Giovanna Gorlani ال 20 March 2018

La femmina nuda - Elena Stancanelli

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

L' amore bugiardo - Gillian Flynn

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

I casi dell'avvocato Guerrieri - Gianrico Carofiglio

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 85 utenti online