مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il lungo inverno di Dan Kaspersen - Levi Henriksen

ال Sabrina Lavelli ال 19 August 2020

Il mistero dell'Erebus - Michael Palin

ال Giorgio Alessandrini ال 17 August 2020

La volpe era già il cacciatore - Herta Müller

ال Giovanna Gorlani ال 17 August 2020

L'ingrata - Dina Nayeri

ال Giovanna Gorlani ال 17 August 2020

Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro - Ali Berg, Michelle Kalus

ال Giovanna Gorlani ال 17 August 2020

Invisibili - Caroline Criado Perez

ال Alice Raffaele ال 16 August 2020

Le confessioni di Frannie Langton - Sara Collins

ال Alice Raffaele ال 16 August 2020

L'accordo del diavolo - Luigi Sorrenti

ال Davide Vezzola ال 15 August 2020

Goffredo di Buglione - Sergio Ferdinandi

ال Viviana Filippini ال 15 August 2020

Non lasciare la mia mano - Michel Bussi

ال Silvia Gritti ال 26 July 2017

Roba da matti - Salah Naoura

ال Alice Raffaele ال 14 August 2020

La mia ciclotimia ha la coda rossa - Lou Lubie

ال Silvia Piccioli ال 10 July 2020

Symphonies Nos. 4 & 5 [Videoregistrazione] - Ludwig van Beethoven

ال Francesco Buttolo ال 10 August 2020

Pelle di foca - Su Bristow

ال Giovanna Gorlani ال 9 August 2020

Wonder - R. J. Palacio

ال Luisa Radici ال 21 January 2014

Il club Dumas - Arturo Perez-Reverte

ال Clelia Nodari ال 8 August 2020

Memorie di un cuoco d'astronave - Massimo Mongai

ال Alice Raffaele ال 8 August 2020

Due - Luca Ralli & Fabio Magnasciutti

ال Alice Raffaele ال 7 August 2020

Il segno della croce - Glenn Cooper

ال Francesco Zane ال 6 August 2020

Papà perchè? - Alberto Mazzocchi

ال Simona Beltramini ال 4 August 2020

La casa sulla scogliera - Emma Rous

ال Silvia Gritti ال 3 August 2020

La vita alla finestra - Andres Neuman

ال Alice Raffaele ال 2 August 2020

Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio - Katherine Rundell

ال Giovanna Gorlani ال 2 August 2020

I gruppi di lettura - Luigi Gavazzi

ال Alice Raffaele ال 1 August 2020

La scienza nascosta dei cosmetici - Beatrice Mautino

ال Alice Raffaele ال 1 August 2020

Il Club dei perdenti - Andrew Clements

ال Binta Niang Zavanella ال 1 August 2020

Friend request - Laura Marshall

ال Giovanna Gorlani ال 1 August 2020

Trentacinque secondi ancora - Lorenzo Iervolino

ال Andrea Benatti ال 18 June 2020

La stanza 13 - Robert Swindells

ال Ludovico Allegri ال 31 July 2020

L' ipotesi del male - Donato Carrisi

ال Ilaria Cominelli ال 30 July 2020

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online