مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il piccolo principe - traduzione di Francesca Pinchera

ال Veronica Guidi ال 13 March 2018

Storia di Iqbal - Francesco D'Adamo

ال Christian Palano ال 13 March 2018

Le case degli altri - Jodi Picoult

ال Silvia Cere ال 13 March 2018

Il mistero del London Eye - Siobhan Dowd

ال Alexander Villanueva ال 13 March 2018

Belve - Alda Teodorani

ال Salvatore Di Genua ال 13 March 2018

Serial killer - Robert Swindells

ال Alessandro Corazzina ال 13 March 2018

Wonder

ال Elena Sanasi ال 13 March 2018

Con una rosa in mano - Antonio Ferrara

ال Lucrezia Piovani ال 12 March 2018

Be safe - Xavier-Laurent Petit

ال Giorgia Romano ال 12 March 2018

Zo' - Antonio Ferrara

ال Lorenzo Arici ال 12 March 2018

La felicità arriva quando scegli di cambiare vita - Raphaëlle Giordano

ال Giovanna Gorlani ال 11 March 2018

Going clear - scritto e diretto da Alex Gibney

ال Romano Baroni ال 11 March 2018

La giusta mezura - Flavia Biondi

ال Claudio Berardi ال 10 March 2018

La guerra sull'uscio di casa - a cura di Antonio Fappani

ال مُستخدِم 14703 ال 6 March 2018

La rinascita delle Città-Stato - Parag Khanna

ال Clara Toninelli ال 4 March 2018

Dalla parte del lupo - Luigi Boitani

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

La via del lupo - Marco Albino Ferrari

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Il lupo - Giorgio Boscagli

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Il lupo - testi di Shaun Ellis

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Anime scalze - Fabio Geda

ال Michela Zilio ال 3 March 2018

Mi piace Spiderman ...e allora? - Giorgia Vezzoli

ال Cecilia Cerri ال 2 March 2018

The miracle morning - Hal Elrod

ال Daniel Peli ال 28 February 2018

Trucchi con le carte - testi di Peter Eldin

ال Jonathan Gilli ال 28 February 2018

Non stancarti di andare - testi Teresa Radice

ال Salvatore Di Genua ال 14 February 2018

Io ti ho trovato - Lisa Jewell

ال Silvia Gritti ال 27 February 2018

Il figlio del cimitero - Neil Gaiman

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

Alice nel paese delle meraviglie - Lewis Carroll

ال Giovanna Gorlani ال 26 February 2018

La compagnia dell'acqua - Giacomo Papi

ال Lorenza Rossi ال 26 February 2018

Persepolis - Marjane Satrapi

ال Alice Raffaele ال 26 February 2018

Il ghetto di Venezia 500 anni dopo - Ferdinando Scianna

ال Clara Toninelli ال 24 February 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 86 utenti online