مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Una stanza tutta per sè - Manuela Mandracchia legge

ال Paula Maria Mecenas Lima ال 24 April 2017

Silver. L'ultimo segreto - Kerstin Gier

ال Giovanna Gorlani ال 23 April 2017

La fragilità delle certezze - Raffaella Silvestri

ال Lucia Maddalena Morosso ال 20 April 2017

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola - Raphaëlle Giordano

ال Lucia Maddalena Morosso ال 20 April 2017

Non parlare - Brian McGilloway

ال Marisa Bianchetti ال 25 September 2015

La casa dipinta - John Grisham

ال Fabio Staffoni ال 20 April 2017

Il professionista - John Grisham

ال Fabio Staffoni ال 20 April 2017

Diario della caduta - Michel Laub

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2014

Fast & furious 7

ال Laurapoda@hotmail.it ال 19 April 2017

Le cure domestiche - Marilynne Robinson

ال Clara Toninelli ال 19 April 2017

Il club dei filosofi dilettanti - Alexander McCall Smith

ال Andrea Mariano Alesci ال 18 April 2017

Memento - un film di Christopher Nolan

ال مُستخدِم 22290 ال 18 April 2017

Una specie di felicità - Francesco Carofiglio

ال Clelia Nodari ال 17 April 2017

Lo zen e l'arte di mangiar bene - Seigaku

ال Daniel Peli ال 17 April 2017

Ventimila leghe sotto i mari - Jules Verne

ال Giorgio Dellimura ال 11 May 2015

Rapsodia francese - Antoine Laurain

ال مُستخدِم 1044 ال 14 April 2017

La scuola salvata dai bambini - Benedetta Tobagi

ال Roberto Lecchi ال 13 April 2017

The wonderful wizard of Oz - L. Frank Baum

ال Giovanna Gorlani ال 13 April 2017

Caccia alla volpe con delitto - Irene Adler

ال Mattia Giacomantonio ال 13 April 2017

Amore illegale - Emma Chase

ال Elena Gozzi ال 17 August 2015

Il commissario Soneri e la legge del Corano/ Valerio Varesi

ال Osvaldo Fava ال 10 April 2017

St. Vincent - Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts

ال Janis Fesani ال 9 April 2017

La scuola o la scarpa - Tahar Ben Jelloun

ال Oualid Abdellaoui ال 6 April 2017

Dal Big bang ai buchi neri - Stephen Hawking

ال Daniel Bettinsoli ال 6 April 2017

Cartoline di morte - romanzo di James Patterson e Liza Marklund

ال Valentina Bonotti ال 6 April 2017

Otel Bruni - Valerio Massimo Manfredi

ال Fabio Staffoni ال 17 December 2016

New York - [Touring club italiano]

ال Clara Toninelli ال 4 April 2017

La cuoca di D'Annunzio - Maddalena Santeroni, Donatella Miliani

ال Clara Toninelli ال 4 April 2017

Punire non serve a nulla - Daniele Novara

ال Michele Vezzoli ال 3 April 2017

Nel guscio - Ian McEwan

ال Raimondo Romaioli ال 16 March 2017

7181 رسائل في 5873 مناقشات ال 846 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 62 utenti online