مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Colville - Steven Gilbert

ال Claudio Berardi ال 6 February 2018

L'attacco dei giganti

ال Luca Giovannini ال 6 February 2018

La guerra dei poveri - Nuto Revelli

ال Roberto Lecchi ال 5 February 2018

Te lo leggo nella mente - Mariano Tomatis

ال Jonathan Gilli ال 5 February 2018

La lettera - Kathryn Hughes

ال مُستخدِم 22468 ال 5 February 2018

La ragazza nel parco - Alafair Burke

ال Laura Torli ال 13 January 2017

L'architetto dell'invisibile, ovvero Come pensa un chimico - Marco Malvaldi

ال Gianbattista Buffoli ال 5 February 2018

Non voglio il silenzio - Patrick Fogli, Ferruccio Pinotti

ال Giovanna Gorlani ال 4 February 2018

Tinder - Sally Gardner

ال Clara Toninelli ال 2 January 2016

Il sangue di Marklant - Miki Monticelli

ال Stefania Gallo ال 2 February 2018

Non so chi sei ma io sono qui - Becky Albertalli

ال Stefania Gallo ال 2 February 2018

Ignite me - Tahereh Mafi

ال Stefania Gallo ال 2 February 2018

Caraval - Stephanie Garber

ال Stefania Gallo ال 2 February 2018

Il tatuatore di Auschwitz - Heather Morris

ال Viviana Filippini ال 1 February 2018

Critone - Platone

ال Clara Toninelli ال 31 January 2018

Il grande manuale del pasticciere - Mélanie Dupuis

ال Clara Toninelli ال 31 January 2018

Tentare di non amarti - Amabile Giusti

ال Elena Gozzi ال 31 January 2018

It - Stephen King

ال Salvatore Di Genua ال 29 January 2018

Lettere a Bruna - Giuseppe Ungaretti

ال Clara Toninelli ال 27 January 2018

Digital fortress - Dan Brown

ال Giovanna Gorlani ال 26 January 2018

Festa di famiglia - Sveva Casati Modignani

ال Silvia Gritti ال 24 January 2018

Una famiglia quasi felice - Amanda Prowse

ال Silvia Gritti ال 23 January 2018

Musashi - by Eiji Yoshikawa

ال Paolo Chiappini ال 19 January 2018

Macerie prime - Zerocalcare

ال Clara Toninelli ال 9 December 2017

Ruggine - Anna Luisa Pignatelli

ال Paola Lorenzini ال 17 January 2018

Il punto cieco - Javier Cercas

ال Paola Lorenzini ال 17 January 2018

La lettera segreta - Chloé Duval

ال Silvia Gritti ال 16 January 2018

La mappa del destino - Glenn Cooper

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

Una porta nel cielo - Roberto Baggio

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

Alieni - a cura di Jim Al.Khalili

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 71 utenti online