مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La lettera segreta - Chloé Duval

ال Silvia Gritti ال 16 January 2018

La mappa del destino - Glenn Cooper

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

Una porta nel cielo - Roberto Baggio

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

Alieni - a cura di Jim Al.Khalili

ال Stefano Tengattini ال 15 January 2018

Colorama - Cruschiform

ال Clara Toninelli ال 14 January 2018

Apologia di Socrate - Platone

ال Clara Toninelli ال 14 January 2018

Loudmouth

ال Alessandro Fusari ال 14 January 2018

L'innominabile attuale - Roberto Calasso

ال Linda Bettera ال 13 January 2018

Il tuo anno perfetto inizia da qui - Charlotte Lucas

ال Giovanna Gorlani ال 11 January 2018

Trilogia del BarLume - Marco Malvaldi

ال Clelia Nodari ال 10 January 2018

Accadde d'estate - Nora Roberts

ال Silvia Gritti ال 10 January 2018

Il seme perduto - Fabiana Redivo

ال مُستخدِم 1036 ال 7 January 2018

La pietra degli elementi - Fabiana Redivo

ال مُستخدِم 1036 ال 7 January 2018

Il figlio delle tempeste - Fabiana Redivo

ال مُستخدِم 1036 ال 7 January 2018

Io, robot - Isaac Asimov

ال Salvatore Di Genua ال 6 January 2018

Sabato - Ian McEwan

ال Alice Raffaele ال 5 January 2018

Le ho mai raccontato del vento del Nord - Daniel Glattauer

ال Sandra Zubiani ال 18 September 2012

La settima onda - Daniel Glattauer

ال Roberto Dal Bianco ال 24 July 2014

La neve sotto la neve - Alessandro Perissinotto, Arno Saar

ال Lucia Maddalena Morosso ال 17 December 2017

Ragazze elettriche - Naomi Alderman

ال Salvatore Di Genua ال 31 December 2017

Echi invisibili - Tony Sandoval, Grazia La Padula

ال Clara Toninelli ال 28 December 2017

La lezione del freddo - Roberto Casati

ال Clara Toninelli ال 28 December 2017

Un angolo di cielo blu - Jarry, Deplano

ال Claudio Berardi ال 27 December 2017

Il corvo - J. O'Barr

ال Salvatore Di Genua ال 26 December 2017

Souvenir - Maurizio de Giovanni

ال Giovanna Gorlani ال 26 December 2017

Canto di Natale - Charles Dickens

ال Salvatore Di Genua ال 24 December 2017

The history of love - Nicole Krauss

ال Raimondo Romaioli ال 22 December 2017

Volevo solo andare a letto presto - Chiara Moscardelli

ال Giovanna Gorlani ال 21 December 2017

L'eredità segreta - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 21 December 2017

La lettrice di fiori - Elizabeth Loupas

ال Giovanna Gorlani ال 18 December 2017

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 44 utenti online