مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Warm bodies - Isaac Marion

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

L. 4: La sinistra segheria

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

L. 3: La funesta finestra

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

L. 2: La stanza delle serpi

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

I colori dopo il bianco - Nicola Lecca

ال Maria Luisa M ال 22 March 2017

Mercanti di uomini - Loretta Napoleoni

ال Francesco Bonomi ال 21 March 2017

Navi perdute - Naomi J. Williams

ال Francesco Bonomi ال 21 March 2017

A cantare fu il cane - Andrea Vitali

ال Osvaldo Fava ال 21 March 2017

Urla nel silenzio - Angela Marsons

ال مُستخدِم 22290 ال 21 March 2017

Il peso di Dio - Paolo Sorrentino

ال Gianbattista Buffoli ال 21 March 2017

È finito il nostro carnevale - Fabio Stassi

ال Gianbattista Buffoli ال 20 March 2017

Ho sposato una vegana - Fausto Brizzi

ال Giovanna Gorlani ال 18 March 2017

Il tribunale delle anime - di Donato Carrisi

ال Massimo Tilola ال 22 January 2013

L'animale donna - Desmond Morris

ال Linda Bettera ال 17 March 2017

L'amico di Galileo - Isaia Iannaccone

ال Giovanna Gorlani ال 17 March 2017

Il maestro e Margherita - Michail Bulgakov

ال Andrea Mariano Alesci ال 16 March 2017

Giorgio Morandi - Francesco Arcangeli

ال Maria Chiara Dal Cero ال 14 March 2017

Dove porta la neve - Matteo Righetto

ال Venturelli Stefania ال 14 March 2017

Le mele di Kafka - Andrea Vitali

ال Emanuela Moraschi ال 13 March 2017

Dove la storia finisce - Alessandro Piperno

ال Silvia Gritti ال 13 March 2017

Senza dirsi addio - Linwood Barclay

ال Silvia Gritti ال 13 March 2017

Beastly - Alex Flinn

ال Valentina Bonotti ال 13 March 2017

Il tempo che vorrei - Fabio Volo

ال Giacomo Galli ال 12 March 2017

Norwegian wood - Lars Mytting

ال Clara Toninelli ال 12 March 2017

La ragazza del treno - Paula Hawkins

ال Milena Azzini ال 30 May 2016

Witch & wizard. Il nuovo ordine - James Patterson, Gabrielle Charbonnet

ال Valentina Bonotti ال 10 March 2017

Esplorando l'agire maieutico nella formazione degli adulti - Carlo Romano ... [et al.]

ال Michele Vezzoli ال 8 March 2017

Vol. 5: I tre porcellini e altre storie

ال Malaika Abbas ال 7 March 2017

Martiri che uccidono - Domenico Tosini

ال Francesco Bonomi ال 7 March 2017

Dalla sala operatoria al greto della Vojussa - Silvano Anselmi

ال Francesco Bonomi ال 7 March 2017

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 15 utenti online