مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Maria accanto - Matteo B. Bianchi

ال مُستخدِم 1044 ال 19 November 2017

La favolosa storia delle verdure - Évelyne Bloch-Dano

ال Luisa Brazzale ال 18 November 2017

Quando meno te lo aspetti - Chiara Moscardelli

ال Giovanna Gorlani ال 16 November 2017

Tra me e il mondo - Ta-Nehisi Coates

ال Chiara Serrano ال 15 November 2016

Age of tomorrow - Kelly Hu, Robert Picardo

ال Igor Arbanas ال 14 November 2017

Il guardiano dei demoni - Peter V. Brett

ال مُستخدِم 1036 ال 13 November 2017

I guardiani di Faerie - Terry Brooks

ال مُستخدِم 1036 ال 13 November 2017

Gli arditi del popolo - Ivan Fuschini

ال Giuseppe Moncada ال 13 November 2017

Skandalon - Julie Maroh

ال Anna Toninelli ال 13 November 2017

Al giardino ancora non l'ho detto - Pia Pera

ال Clelia Nodari ال 12 November 2017

La casa delle onde - Jojo Moyes

ال Silvia Gritti ال 9 November 2017

Il faro di Mussolini - Alberto Alpozzi

ال Cristian Sbaraini ال 5 January 2017

Il cattivo americano - Leonardo Franchini

ال Alessandro Salari ال 5 November 2017

Quello che l'acqua nasconde - Alessandro Perissinotto

ال Lucia Maddalena Morosso ال 3 November 2017

Al mio giudice - Alessandro Perissinotto

ال Lucia Maddalena Morosso ال 3 November 2017

Semina il vento - Alessandro Perissinotto

ال Clelia Nodari ال 28 June 2015

Le colpe dei padri

ال Lucia Maddalena Morosso ال 3 November 2017

L'orchestra del Titanic - Alessandro Perissinotto

ال Lucia Maddalena Morosso ال 3 November 2017

Una piccola storia ignobile - Alessandro Perissinotto

ال Lucia Maddalena Morosso ال 3 November 2017

Mediterraneo - Armin Greder

ال Clara Toninelli ال 3 November 2017

Io vivo nell'ombra - Comandante Alfa

ال Stefano Tengattini ال 3 November 2017

Commodoro e Lord Hornblower - C. S. Forester

ال Giuseppe Pisa ال 3 November 2017

Toccare i libri - Jesus Marchamalo

ال Giovanna Gorlani ال 2 November 2017

Il ministero della suprema felicità - Arundhati Roy

ال Clara Toninelli ال 1 November 2017

Zio Tungsteno - Oliver Sacks

ال Francesco Bonomi ال 30 October 2017

Il treno per Tallinn - Arno Saar

ال Lucia Maddalena Morosso ال 30 October 2017

Non ditelo allo scrittore - Alice Basso

ال Giovanna Gorlani ال 29 October 2017

L' ipotesi del male - romanzo di Donato Carrisi

ال مُستخدِم 4611 ال 15 January 2014

Miti del mistero - Sarah Rossi

ال Laura Toselli ال 24 October 2017

Tredici - Jay Asher

ال Chiara Serrano ال 22 October 2017

7561 رسائل في 6207 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 46 utenti online