مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Una ragazza intrattabile - Anne Tyler

ال Giovanna Gorlani ال 2 January 2017

Il diavolo e la signorina Prym - Paulo Coelho

ال Giovanna Gorlani ال 2 January 2017

Eccomi - Jonathan Safran Foer

ال Andrea Mariano Alesci ال 30 December 2016

Accademia del bene e del male - Soman Chainani

ال Camilla Lonati ال 30 December 2016

La compagnia del corvo - James Barclay

ال مُستخدِم 1036 ال 28 December 2016

Mistborn. La legge delle lande - Brandon Sanderson

ال مُستخدِم 1036 ال 28 December 2016

Parole di luce - Brandon Sanderson

ال مُستخدِم 1036 ال 28 December 2016

Splendi più che puoi - Sara Rattaro

ال Mariapaola Tanghetti ال 27 December 2016

Beautiful losers - Leonard Cohen

ال Gianbattista Buffoli ال 27 December 2016

La via dei re - Brandon Sanderson

ال مُستخدِم 1036 ال 26 December 2016

Qualcosa nella notte - Paola Capriolo

ال Francesca Mondelli ال 26 December 2016

Le cronache di Harris Burdick - [illustrazioni] Chris Van Allsburg

ال Michela Zilio ال 15 February 2013

Chirú - Michela Murgia

ال مُستخدِم 1044 ال 22 March 2016

Una vita perfetta - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 21 December 2016

Isole Canarie - edizione scritta e aggiornata da Lucy Corne, Josephine Quintero

ال Giuseppe Montanti ال 20 December 2016

Il ragazzo che entrò dalla finestra e si infilò nel mio letto - Kirsty Moseley

ال Nina Ventrella ال 19 December 2016

Il suono del mondo a memoria - Giacomo Bevilacqua

ال Clara Toninelli ال 19 December 2016

Il bambino nella neve - Wlodek Goldkorn

ال Giovanna Gorlani ال 17 December 2016

Il cucchiaino scomparso e altre storie dalla tavola periodica degli elementi - Sam Kean

ال Francesco Bonomi ال 30 May 2013

Divergent

ال Laurapoda@hotmail.it ال 12 December 2016

The crown - Kiera Cass

ال Ilaria Riccardi ال 10 December 2016

Come il vento tra i mandorli

ال مُستخدِم 16567 ال 10 December 2016

Tigerland - un film di Joel Schumacher

ال Vita Sidoti ال 8 December 2016

Exodus - dal regista de Il gladiatore

ال Vita Sidoti ال 8 December 2016

Vol. 1: L' ala del drago - traduzione di Pietro Ferrari

ال مُستخدِم 1036 ال 4 December 2016

In buona fede - Adam Sternbergh

ال مُستخدِم 1036 ال 4 December 2016

Bugatti Victoria - Edna Magenga

ال Giovanna Gorlani ال 1 December 2016

Divergent - Veronica Roth

ال Laurapoda@hotmail.it ال 29 November 2016

Perché no - Marco Travaglio, Silvia Truzzi

ال Gianbattista Buffoli ال 29 November 2016

Impressioni Dior

ال Clara Toninelli ال 28 November 2016

7181 رسائل في 5873 مناقشات ال 846 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 62 utenti online