مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Ventimila leghe sotto i mari - Jules Verne

ال Giorgio Dellimura ال 11 May 2015

Rapsodia francese - Antoine Laurain

ال مُستخدِم 1044 ال 14 April 2017

La scuola salvata dai bambini - Benedetta Tobagi

ال Roberto Lecchi ال 13 April 2017

The wonderful wizard of Oz - L. Frank Baum

ال Giovanna Gorlani ال 13 April 2017

Caccia alla volpe con delitto - Irene Adler

ال Mattia Giacomantonio ال 13 April 2017

Amore illegale - Emma Chase

ال Elena Gozzi ال 17 August 2015

Il commissario Soneri e la legge del Corano/ Valerio Varesi

ال Osvaldo Fava ال 10 April 2017

St. Vincent - Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts

ال Janis Fesani ال 9 April 2017

La scuola o la scarpa - Tahar Ben Jelloun

ال Oualid Abdellaoui ال 6 April 2017

Dal Big bang ai buchi neri - Stephen Hawking

ال Daniel Bettinsoli ال 6 April 2017

Cartoline di morte - romanzo di James Patterson e Liza Marklund

ال Valentina Bonotti ال 6 April 2017

Otel Bruni - Valerio Massimo Manfredi

ال Fabio Staffoni ال 17 December 2016

New York - [Touring club italiano]

ال Clara Toninelli ال 4 April 2017

La cuoca di D'Annunzio - Maddalena Santeroni, Donatella Miliani

ال Clara Toninelli ال 4 April 2017

Punire non serve a nulla - Daniele Novara

ال Michele Vezzoli ال 3 April 2017

Nel guscio - Ian McEwan

ال Raimondo Romaioli ال 16 March 2017

Alimentazione e stile di vita - Donatella Lippi, Carlo Maria Rotella

ال Daniel Peli ال 2 April 2017

La grande via - Franco Berrino e Luigi Fontana

ال Daniel Peli ال 2 April 2017

Il tradimento - Federico Rampini

ال Francesco Bonomi ال 30 March 2017

Blue moon - Alyson Noel

ال Laurapoda@hotmail.it ال 28 March 2017

Evermore - Alyson Noel

ال Laurapoda@hotmail.it ال 28 March 2017

Sabbie mobili - Fabio Innocenzi

ال مُستخدِم 1044 ال 27 March 2017

Sono cose da grandi - Simona Sparaco

ال Giovanna Gorlani ال 27 March 2017

Pane - Maurizio De Giovanni

ال Giovanna Gorlani ال 26 March 2017

L'incantesimo dello spirito - Lois McMaster Bujold

ال مُستخدِم 1036 ال 26 March 2017

La messaggera delle anime - Lois McMaster Bujold

ال مُستخدِم 1036 ال 26 March 2017

La sposa scomparsa - Rosa Teruzzi

ال Silvia Gritti ال 26 March 2017

Il gatto nella città dei sogni - Deborah Ellis

ال Sara Piccini ال 25 March 2017

Warm bodies - Isaac Marion

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

L. 4: La sinistra segheria

ال Valentina Bonotti ال 24 March 2017

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 37 utenti online