مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il bambino nella neve - Wlodek Goldkorn

ال Giovanna Gorlani ال 17 December 2016

Il cucchiaino scomparso e altre storie dalla tavola periodica degli elementi - Sam Kean

ال Francesco Bonomi ال 30 May 2013

Divergent

ال Laurapoda@hotmail.it ال 12 December 2016

The crown - Kiera Cass

ال Ilaria Riccardi ال 10 December 2016

Come il vento tra i mandorli

ال مُستخدِم 16567 ال 10 December 2016

Tigerland - un film di Joel Schumacher

ال Vita Sidoti ال 8 December 2016

Exodus - dal regista de Il gladiatore

ال Vita Sidoti ال 8 December 2016

Vol. 1: L' ala del drago - traduzione di Pietro Ferrari

ال مُستخدِم 1036 ال 4 December 2016

In buona fede - Adam Sternbergh

ال مُستخدِم 1036 ال 4 December 2016

Bugatti Victoria - Edna Magenga

ال Giovanna Gorlani ال 1 December 2016

Divergent - Veronica Roth

ال Laurapoda@hotmail.it ال 29 November 2016

Perché no - Marco Travaglio, Silvia Truzzi

ال Gianbattista Buffoli ال 29 November 2016

Impressioni Dior

ال Clara Toninelli ال 28 November 2016

Maria Antonietta - testi e illustrazioni Benjamin Lacombe introduzione e consulenza storica Cécile Berly

ال Clara Toninelli ال 28 November 2016

La legione scomparsa - Rosemary Sutcliff

ال Alessandro Tonni ال 28 November 2016

Il grande male - David B

ال Francesca Mondelli ال 25 November 2016

Il gatto non adulterato - Terry Pratchett

ال Francesca Mondelli ال 25 November 2016

La caduta - Albert Camus

ال Gianbattista Buffoli ال 25 November 2016

Bestie da vittoria - Danilo Di Luca

ال Gianbattista Buffoli ال 15 July 2016

Il mare - John Banville

ال Andrea Mariano Alesci ال 23 November 2016

Volume 2: Il libro di Hector

ال Silvia De Martin Topranin ال 22 November 2016

IL GIOVANE FAVOLOSO (Mario Martone, 2014)

ال Andrea Mariano Alesci ال 22 November 2016

La vegetariana - Han Kang

ال Clara Toninelli ال 21 November 2016

I biscotti di Baudelaire - Alice B. Toklas

ال Clara Toninelli ال 21 November 2016

Calavrice - un romanzo di Angelo Sirignano

ال Giovanna Gorlani ال 21 November 2016

Monsieur Lazhar - un film di Philippe Falardeau

ال Raimondo Romaioli ال 21 November 2016

I sei volti dell'amore - Sarah Jio

ال مُستخدِم 22468 ال 21 November 2016

Diario di Rondine - Amelie Nothomb

ال مُستخدِم 22468 ال 21 November 2016

Diciannove minuti - Jodi Picoult

ال Silvia Cere ال 20 November 2016

FUOCOAMMARE (Gianfranco Rosi, 2016)

ال Andrea Mariano Alesci ال 19 November 2016

7485 رسائل في 6140 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 14 utenti online