مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Opera - Kyo Maclear, Byron Eggenschwiler

ال Claudio Berardi ال 12 January 2020

I Buddenbrook - Thomas Mann

ال Alice Raffaele ال 12 January 2020

De profundis - Oscar Wilde

ال Silvia Piccioli ال 10 January 2020

Nozze - Maurizio De Giovanni

ال Giovanna Gorlani ال 10 January 2020

Decapitate - Élisabeth Crouzet-Pavan, Jean-Claude Maire Vigueur

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2020

Il bassotto e la Regina - Melania G. Mazzucco

ال manu.rossi ال 14 June 2013

Come Dante può salvarti la vita - Enrico Castelli Gattinara

ال Ilaria Balasina ال 6 January 2020

La caccia allo Snark - Lewis Carroll

ال Silvia Piccioli ال 5 January 2020

Il cervello in azione - Fausto Caruana, Anna Borghi

ال Silvia Piccioli ال 5 January 2020

Lo stato dell'unione - Nick Hornby

ال Roberta Abrami ال 2 January 2020

L'ombra della montagna - Gregory David Roberts

ال Chiara Serrano ال 16 January 2016

Alice di sogno in sogno - [Giulio Macaione, Giulia Adragna]

ال Claudio Berardi ال 1 January 2020

Saggi - Thomas Mann

ال Silvia Piccioli ال 1 January 2020

La mente triadica, bidirezionale ed evolutiva - Francesco Belfiore

ال Silvia Piccioli ال 1 January 2020

Mignolina - illustrazioni di Marco Mazzoni

ال Raimondo Romaioli ال 1 January 2020

Le ragazze del Pillar : storie di terra & mare, marinai & prostitute / Teresa Radice, Stefano Turconi. [1]

ال Claudio Berardi ال 29 December 2019

Curare i gay? - Paolo Rigliano, Jimmy Ciliberto, Federico Ferrari

ال مُستخدِم 39363 ال 26 December 2019

Ti aspetto - Rébecca Dautremer

ال Clara Toninelli ال 26 December 2019

Il grido del lupo - Melvin Burgess

ال Clara Toninelli ال 26 December 2019

Due uomini buoni - Arturo Perez-Reverte

ال Clelia Nodari ال 26 December 2019

Shantaram - Gregory David Roberts

ال Giovanna Gorlani ال 10 July 2014

Un uso qualunque di te - Sara Rattaro

ال Alice Roberti ال 16 April 2013

Lena e la tempesta - Alessia Gazzola

ال Lilliana Imma Esposito ال 21 December 2019

The stone - Guido Sgardoli

ال Raffaella Tonoli ال 17 December 2019

Le cose che non facciamo - Andrés Neuman

ال Roberto Dal Bianco ال 17 December 2019

Memorie di Adriano - Marguerite Yourcenar

ال Roberto Dal Bianco ال 26 October 2012

Una gran voglia di vivere - Fabio Volo

ال Giovanna Gorlani ال 15 December 2019

Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop - Fannie Flagg

ال Lilliana Imma Esposito ال 15 December 2019

Anna dai capelli rossi - Mariah Marsden, Brenna Thummler

ال Claudio Berardi ال 14 December 2019

Un tuffo in Africa - a cura di Nicola Labanca e Fabio Giannelli

ال Mario Bona ال 13 December 2019

7351 رسائل في 6020 مناقشات ال 859 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 58 utenti online