مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Reckless - Cornelia Funke

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Reckless - Cornelia Funke

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Le variazioni d'Orsay - Manuele Fior

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Dimentica il mio nome - Zerocalcare

ال Antonia Di Donato Krauss ال 1 December 2014

The walk - Philippe Petit

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Toccare le nuvole - Philippe Petit

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Reato di fuga - Christophe Léon

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Lo spazio bianco - Valeria Parrella

ال Giovanna Gorlani ال 26 August 2014

Lo spazio bianco - Valeria Parrella

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Lo spazio bianco - Valeria Parrella

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Io sono nessuno - Jenny Valentine

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Io sono nessuno

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Quello che gli altri non vedono - Virginia Macgregor

ال Vera Cavagna ال 10 July 2015

Le donne del signor Nakano - Kawakami Hiromi

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Le donne del signor Nakano

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Naked - Kevin Brooks

ال Blog Extratime ال 18 July 2016

Metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali - Matteo Salvo

ال Romano Baroni ال 17 July 2016

L'eccezionale tecnica degli schemi mentali - Eric de la Parra Paz, Maria del Carmen Madero Vega

ال Romano Baroni ال 17 July 2016

Siate diversi - John Elder Robison

ال Francesco Bonomi ال 17 July 2016

Io e Mabel, ovvero L'arte della falconeria - Helen Macdonald

ال Francesco Bonomi ال 17 July 2016

Le imperdonabili - Laura Boella

ال Michele Vezzoli ال 17 July 2016

Monster - un film di Patty Jenkins

ال Marco Giacomelli ال 16 July 2016

Erbe e medicine magiche degli indiani del Nordamerica - Clinton Alfred Weslager

ال مُستخدِم 14703 ال 16 July 2016

Suona per me - Giusella De Maria

ال مُستخدِم 14703 ال 16 July 2016

Bunker diary - Kevin Brooks

ال Blog Extratime ال 5 November 2015

Il segreto tra di noi di Gianni Farinetti

ال Clelia Nodari ال 14 July 2016

L' ombra del silenzio - Kate Morton

ال مُستخدِم 22468 ال 8 February 2016

Disertori - Mimmo Franzinelli

ال مُستخدِم 1158 ال 12 July 2016

Io sono vivo, voi siete morti - Emmanuel Carrere

ال Clara Toninelli ال 12 July 2016

Waylander dei Drenai - David Gemmell

ال مُستخدِم 1036 ال 11 July 2016

7481 رسائل في 6136 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 42 utenti online