مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La piuma - Giorgio Faletti

ال Giovanna Gorlani ال 31 October 2015

Io e mio fratello - Isabel-Clara Simo

ال Monica Pastore ال 30 October 2015

I giochi della Radura incantata

ال Vittorio Ligabò ال 22 October 2015

L. 1: La bussola d'oro - traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino

ال Chiara Moneghini ال 30 October 2015

Le cose che non so di te - Christina Baker Kline

ال Chiara Moneghini ال 30 October 2015

I re di Roma - Lirio Abbate, Marco Lillo

ال Chiara Moneghini ال 30 October 2015

Il terrazzino dei gerani timidi - Anna Marchesini

ال Giovanna Gorlani ال 27 October 2015

L'anello di Salomone - Jonathan Stroud

ال مُستخدِم 1036 ال 25 October 2015

I giorni dell'altra - Maria Venturi

ال Silvia Gritti ال 24 October 2015

Mainstream - Frederic Martel

ال Emanuele CINELLI ال 24 October 2015

Il primo ultimo bacio - Ali Harris

ال Ugo Capra ال 24 October 2015

Harry Potter e il calice di fuoco - J. K. Rowling

ال Salvatore Di Genua ال 23 October 2015

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - J. K. Rowling

ال مُستخدِم 7313 ال 17 July 2013

Harry Potter e la camera dei segreti - J. K. Rowling

ال Valentina Bonotti ال 18 September 2013

Apocalisse - illustrato da Paolo Barbieri

ال Salvatore Di Genua ال 23 October 2015

7: Le porte di Camelot - traduzione di Annalisa Carena

ال Salvatore Di Genua ال 23 October 2015

Alexia

ال Giancarlo Covella ال 22 October 2015

La mucca viola - Seth Godin

ال Antonio Cantarin ال 22 October 2015

Volere e potere - Roy F. Baumeister e John Tierney

ال Antonio Cantarin ال 22 October 2015

Parole in disordine - Alena Graedon

ال Andrea Mariano Alesci ال 21 October 2015

Un amore a Notting Hill - Andrew Clover

ال Silvia Gritti ال 21 October 2015

Dimmi che credi al destino - Luca Bianchini

ال Laura Buffoli ال 20 October 2015

Le colpe dei padri - Alessandro Perissinotto

ال Laura Boldrini ال 30 August 2013

Il libro dei morti viventi - Stephen King ... [et al.]

ال Salvatore Di Genua ال 19 October 2015

L'assassino di corte - Robin Hobb

ال مُستخدِم 1036 ال 17 October 2015

Ricordati di vivere - Claudio Martelli

ال مُستخدِم 1044 ال 17 October 2015

Ira - Arne Dahl

ال مُستخدِم 1036 ال 17 October 2015

La sposa - Mauro Covacich

ال Giovanna Gorlani ال 15 October 2015

La logica aperta della mente - Ignazio Licata

ال Luca Scandelli ال 14 October 2015

E venne chiamata Due Cuori - Marlo Morgan

ال مُستخدِم 21039 ال 13 October 2015

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 7 utenti online