مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Lo splendore del niente e altre storie - Maria Attanasio

ال Alice Raffaele ال 25 June 2020

La ragazza nello schermo - Manon Desveaux, Lou Lubie

ال Silvia Piccioli ال 24 June 2020

Il matrimonio di mia sorella - Cinzia Pennati

ال Giovanna Gorlani ال 23 June 2020

Eccomi - Jonathan Safran Foer

ال Andrea Mariano Alesci ال 30 December 2016

Libro 1: Fidanzati dell'inverno

ال Chiara Projetti ال 23 June 2020

Il sogno del maratoneta - Giuseppe Pederiali

ال Giovanna Gorlani ال 22 June 2020

Una sirena a sorpresa - Liz Kessler

ال Laura Vavassori ال 22 June 2020

Lo stralisco - Roberto Piumini

ال Laura Vavassori ال 22 June 2020

The outsider - Stephen King

ال Giuseppe Travagliati ال 22 June 2020

Il portico - Philippe Delerm

ال Clara Toninelli ال 21 June 2020

Un colore tira l'altro - Michel Pastoureau

ال Clara Toninelli ال 21 June 2020

Una passeggiata nella zona - Markijan Kamyš

ال Clara Toninelli ال 21 June 2020

Ordo amoris - Max Scheler

ال Silvia Piccioli ال 19 June 2020

La camera chiara - Roland Barthes

ال Jessica Catania ال 19 June 2020

Naufraghi senza volto - Cristina Cattaneo

ال Jessica Catania ال 19 June 2020

Insegnami la tempesta - Emanuela Canepa

ال Giovanna Gorlani ال 18 June 2020

Il mercante di Londra - Barbara Taylor Bradford

ال Silvia Gritti ال 18 June 2020

Le ribelli - romanzo di Chandler Baker

ال Silvia Gritti ال 18 June 2020

Il sogno della crisalide - Vanessa Montfort

ال Giovanna Gorlani ال 17 June 2020

La verità sul caso Harry Quebert - Joel Dicker

ال Marina De Filippis ال 1 September 2017

Scansioni dei volumi degli Atti del Consiglio provinciale - a cura della BGC archivi

ال Matteo Bertoni ال 16 June 2020

Bisogna sempre dire la verità? - Immanuel Kant

ال Silvia Piccioli ال 15 June 2020

Il grande Gatsby - Francis Scott Fitzgerald

ال Moira Galli ال 14 June 2020

Non buttiamoci giù - Nick Hornby

ال Moira Galli ال 14 June 2020

I doni della vita - Irene Nemirovsky

ال Alessia Festa ال 12 May 2019

Emma - Jane Austen

ال Moira Galli ال 14 June 2020

Il linguaggio segreto dei fiori - Vanessa Diffenbaugh

ال Giovanna Gorlani ال 12 October 2017

On the road - tratto dal romanzo di Jack Kerouac

ال Elena Pasini ال 10 July 2014

Il caso Fitzgerald

ال Moira Galli ال 14 June 2020

The help - Kathryn Stockett

ال Moira Galli ال 14 June 2020

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 86 utenti online