مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Lo Yark - Bertrand Santini, Laurent Gapaillard

ال Raimondo Romaioli ال 28 April 2016

Quella sera - Anny Duperey

ال Elena Toninelli ال 3 January 2015

Noli me tangere - Andrea Camilleri

ال Clelia Nodari ال 25 April 2016

The selection - Kiera Cass

ال Elena Barucco ال 14 May 2014

I racconti di mezzanotte - Nick Shadow

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

The restorer - Amanda Stevens

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

Raven boys - Maggie Stiefvater

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

Doll Bones - Holly Black

ال Valentina Bonotti ال 20 April 2016

Gnomon - Paolo Zellini

ال مُستخدِم 13730 ال 19 April 2016

Logica, linguaggi, algoritmi - Anna Brusamolin Mantovani

ال مُستخدِم 13730 ال 19 April 2016

Vietato smettere di sognare - Benji & Fede

ال SALWA.OUERDI ال 18 April 2016

Penelope alla guerra - Oriana Fallaci

ال Andrea Mariano Alesci ال 16 April 2016

La vita sessuale dei nostri antenati - Bianca Pitzorno

ال Silvia Cere ال 16 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell'acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

Un pò di sole nell' acqua gelida - Francoise Sagan

ال Francesco Maiolini ال 13 April 2016

La ruga del cretino - Andrea Vitali, Massimo Picozzi

ال Clelia Nodari ال 10 April 2016

Venticinque secoli di guerra sul mare - Jacques Mordal

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

Canne - Massimo Bocchiola, Marco Sartori

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

Aria sottile - Jon Krakauer

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

Austerlitz - Sergio Valzania

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

1914, attacco a occidente - Gian Enrico Rusconi

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

Pearl Harbor - Peter Herde

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

La lunga rotta per Trafalgar - Antonio Martelli

ال مُستخدِم 1158 ال 8 April 2016

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 89 utenti online