مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'accademia dei vampiri. Il bacio dell'ombra - Richelle Mead

ال Valentina Bonotti ال 8 April 2015

Shadowhunters. Città degli angeli caduti - Cassandra Clare

ال Valentina Bonotti ال 8 April 2015

Forever - Maggie Stiefvater

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

La versione di Barney - Mordecai Richler

ال Gianluca Gorlani ال 7 April 2015

Apnea - Lorenzo Amurri

ال Silvia Cere ال 7 April 2015

Deep blue - Jennifer Donnelly

ال Janis Fesani ال 7 April 2015

Le ossa della principessa - romanzo di Alessia Gazzola

ال Venturelli Stefania ال 27 February 2014

Biglietto, signorina - Andrea Vitali

ال Clelia Nodari ال 6 April 2015

La grande traversata - Agathe Demois & Vincent Godeau

ال Sara Castignari ال 2 April 2015

Robert Capa - Alex Kershaw

ال مُستخدِم 5257 ال 1 April 2015

[Vol. 1]: Neve

ال Marco Vailati Camillo ال 31 March 2015

La pantera sotto il letto - Andrea Bajani, Mara Cerri

ال Sara Castignari ال 30 March 2015

Il grande Nord - un film di Nicolas Vanier

ال Sara Castignari ال 27 March 2015

Le biciclette di Pechino - un film di Wang Xiaoshuai

ال مُستخدِم 19361 ال 26 March 2015

Silver - Kerstin Gier

ال Monica Marmentini ال 12 May 2014

Isis - Loretta Napoleoni

ال Clara Toninelli ال 24 March 2015

Saluti da Palermo - Enzo Russo

ال Clelia Nodari ال 23 March 2015

Quello che mi spetta - Parinoush Saniee

ال مُستخدِم 21725 ال 17 March 2015

Paolo Rumiz racconta la Grande guerra - di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani

ال Romano Baroni ال 22 March 2015

Ciò che inferno non è - Alessandro D'Avenia

ال Silvia Cere ال 22 March 2015

Il pontile sul lago - Marco Polillo

ال ILARIA PALETTI ال 30 May 2014

Ora ti conto un fatto - Piero Chiara

ال Clelia Nodari ال 22 March 2015

Sette brevi lezioni di fisica - Carlo Rovelli

ال Andrea Mariano Alesci ال 15 January 2015

Ci rivediamo lassù - Pierre Lemaitre

ال Laura Buffoli ال 20 March 2015

Magia di un amore - Lisa Kleypas

ال Silvia Gritti ال 20 March 2015

Due cuori e una band - Sonngard Bohlke

ال مُستخدِم 14703 ال 18 March 2015

Olivia, ovvero la lista dei sogni possibili - Paola Calvetti

ال Gianluca Gorlani ال 15 March 2015

Al di là del caos - Elvira Mujcic

ال Simona Spoti ال 15 March 2015

Storia di una ladra di libri - Markus Zusak

ال Venturelli Stefania ال 24 March 2014

'14 - Jean Echenoz

ال Gianbattista Buffoli ال 13 March 2015

7141 رسائل في 5838 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 13 utenti online