مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il passato è presente - Laura Mancinelli

ال Roberto Dal Bianco ال 30 January 2015

L'ultimo viaggio - Irène Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello

ال Sara Castignari ال 30 January 2015

Un luogo incerto - Fred Vargas

ال Roberto Dal Bianco ال 29 January 2015

Il diario di velluto cremisi - Sarah Jio

ال Elena Toninelli ال 28 March 2013

Nemmeno le galline - Alessio Mussinelli

ال Teresa Milena Pellegrini ال 28 January 2015

Il giardino delle spezie segrete - Charlotte Betts

ال Silvia Gritti ال 23 July 2014

Il pappagallo di Flaubert - Julian Barnes

ال Giovanna Gorlani ال 28 January 2015

La lunga strada per tornare a casa - Saroo Brierley

ال Luana Casti ال 27 January 2015

Il ritorno del lupo - scritto da Eleanor Grant

ال مُستخدِم 14703 ال 27 January 2015

Orgoglio e pregiudizio : dal capolavoro di Jane Austen / Colin Firth, Jennifer Ehle. 1

ال Anita Piardi ال 27 January 2015

La mafia uccide solo d'estate - un film di Pif

ال Raimondo Romaioli ال 16 September 2014

Nordic walking - Fabio Moretti

ال Sara Castignari ال 26 January 2015

Riduzione di pena - Patrick Modiano

ال Clelia Nodari ال 25 January 2015

La grammatica di Dio - Stefano Benni

ال Antonella Airoldi ال 19 June 2013

Fiaba d'amore - Antonio Moresco

ال Elena Moretti ال 1 September 2014

Non aprite quella porta - un film di Tobe Hooper

ال مُستخدِم 19361 ال 24 January 2015

Anatomia di un incubo - James Carol

ال Emiliana Danesi ال 23 January 2015

Gioca con me - Lawrence J. Cohen

ال Giovanna Gorlani ال 23 January 2015

Boy A - Jonathan Trigell

ال Sara Castignari ال 23 January 2015

Creature di Dio - [a cura di] Marcus Parisini

ال مُستخدِم 14703 ال 21 January 2015

Vol. 1: Dalla preistoria alla Belle Epoque

ال fedetroletti@libero.it ال 21 January 2015

Appuntamento al buio - Danielle Steel

ال GIULIA CASSANI ال 11 November 2014

L'erba delle notti - Patrick Modiano

ال Clara Toninelli ال 19 January 2015

Senza sapere - Giovanni Solimine

ال Clara Toninelli ال 19 January 2015

Numero zero - Umberto Eco

ال Osvaldo Fava ال 17 January 2015

Gita al faro - Virginia Woolf

ال Andrea Mariano Alesci ال 15 January 2015

La pensione Eva - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 13 January 2015

Castelli e ville della pianura tra Brescia, Cremona e Bergamo - a cura di Roberta D'Adda ... [et al.]

ال مُستخدِم 14703 ال 13 January 2015

Madame Mallory e il piccolo chef indiano - Richard C. Morais

ال Laura Buffoli ال 13 January 2015

La pioggia fa sul serio - Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli

ال Laura Buffoli ال 13 January 2015

7141 رسائل في 5838 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: لا أحد على الانترنت.