مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
A neve ferma - Stefania Bertola

ال Floriana Vitale ال 3 August 2015

Come nessun'altra - Bella Andre

ال Silvia Gritti ال 18 February 2015

Vita dopo vita - Kate Atkinson

ال Floriana Vitale ال 3 August 2015

Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere - John Gray

ال Floriana Vitale ال 3 August 2015

Uno splendido disastro - Jamie McGuire

ال Ilaria Riccardi ال 24 August 2013

Il giardino di guerriglia - Stefania Bertola

ال Floriana Vitale ال 3 August 2015

Onyx - Jennifer L. Armentrout

ال Giuseppina Bergamaschi ال 1 August 2015

Ti aspettavo - J. Lynn

ال Chiara Serrano ال 2 April 2014

Harry Potter e il principe mezzosangue - J. K. Rowling

ال Valentina Bonotti ال 31 July 2015

Emotivi anonimi - [Benoit Poelvoorde, Isabelle Carrè

ال Clara Toninelli ال 31 July 2015

Titanic - Claudio Bossi

ال Jessica Bignotti ال 30 July 2015

Gelataio a Bombay - Manuel Bonomo

ال Sara Castignari ال 28 July 2015

Ragazze dell'Olimpo - Elena Kedros

ال Alessia D'Oronzo ال 28 July 2015

Tempi glaciali - Fred Vargas

ال Clara Toninelli ال 27 July 2015

Cupcakes a colazione - Nora Roberts

ال Silvia Gritti ال 27 July 2015

Un diamante da Tiffany - Karen Swan

ال Silvia Gritti ال 27 July 2015

Come una specie di sorriso

ال Clelia Nodari ال 25 July 2015

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 3. La maledizione del titano

ال Silvia Singh ال 25 July 2015

Tu non tacere - Fulvio Ervas

ال Giovanna Gorlani ال 24 July 2015

Geronimo cerca casa - Geronimo Stilton

ال comi23@alice.it ال 23 July 2015

L'estate del coniglio nero - Kevin Brooks

ال Michela Zilio ال 23 July 2015

I pinguini di Madagascar

ال Vittorio Ligabò ال 22 July 2015

War horse - [un film di Stephen Spielberg]

ال Alice Damiola ال 22 July 2015

A Lupita piaceva stirare - Laura Esquivel

ال Giovanna Gorlani ال 21 July 2015

Io e Billy - Louise Booth

ال Giovanna Gorlani ال 17 July 2015

La festa dei limoni - Marco Braico

ال Giovanna Gorlani ال 15 July 2015

La distanza fra noi - Maggie O'Farrell

ال Giovanna Gorlani ال 15 July 2015

Nessuno si salva da solo - Margaret Mazzantini

ال Laura Boldrini ال 13 July 2015

Il Pessottimista - Emil Habibi

ال Francesco Bonomi ال 9 July 2015

Uomini sotto il sole - Ghassan Kanafani

ال Francesco Bonomi ال 8 July 2015

7594 رسائل في 6238 مناقشات ال 887 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 49 utenti online