مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'inattesa piega degli eventi - Enrico Brizzi

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

Nessuno lo saprà

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro - Enrico Brizzi

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

Promessi sposi - Alessandro Manzoni

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

In piedi sui pedali - Enrico Brizzi

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

L' arte di stare al mondo - Enrico Brizzi

ال Alessandro Lombardi ال 10 October 2015

Giulia una donna fra due papi - Silvia Lorusso Del Linz

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2014

La banda dei tre - Carlo Callegari

ال Lorenzo Merlo ال 8 October 2015

Esche vive - Fabio Genovesi

ال Cinzia Arciani ال 17 February 2014

Il resto della settimana - Maurizio de Giovanni

ال Osvaldo Fava ال 5 April 2015

Il ritorno del lupo - Michelle Paver

ال Salvatore Di Genua ال 8 October 2015

Harry Potter e la pietra filosofale - Joanne K. Rowling

ال Salvatore Di Genua ال 7 October 2015

Il sigillo del cavaliere - Guo Jingming

ال Salvatore Di Genua ال 7 October 2015

Gli sdraiati - Michele Serra

ال Silvia Cere ال 27 May 2014

Il danno - Josephine Hart

ال Carlo Salvoni ال 6 October 2015

Lentamente muore - Nicola Fiorin

ال Enrica Bernardelli ال 24 November 2013

Il migliore dei mondi possibili - Nicola Fiorin

ال giorgiomar53@gmail.com ال 4 October 2015

La piccola Battaglia portatile - Paolo Nori

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2015

Contro l'urbanistica - Franco La Cecla

ال مُستخدِم 1044 ال 3 October 2015

La magia del lupo - Michelle Paver

ال Salvatore Di Genua ال 3 October 2015

La fine del mondo e il paese delle meraviglie - Haruki Murakami

ال Salvatore Di Genua ال 3 October 2015

Crescere - Piero Ferrucci

ال Alessandro Bazoli ال 28 February 2013

La canzone di Shannara - Terry Brooks

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

Le pietre magiche di Shannara - Terry Brooks

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

La spada di Shannara - Terry Brooks

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

Il primo re di Shannara - Terry Brooks

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

Notte eterna - Guillermo Del Toro, Chuck Hogan

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

La caduta - Guillermo Del Toro, Chuck Hogan

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

La progenie - Guillermo Del Toro, Chuck Hogan

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

L'arte di correre - Murakami Haruki

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

7745 رسائل في 6363 مناقشات ال 906 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 58 utenti online