مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Bettà - Sara Brugo

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Talpa Giuditta - Paola Gaiani, Bruno Testa

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

L'albero felice - Florence Faval

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Pippo - Disney

ال paolo ال 21 November 2014

Diario di una schiappa - di Jeff Kinney

ال Greta Bigardi ال 21 November 2012

Book 3: Brisingr, or The seven promises of Eragon Shadeslayer and Saphira Bjartskular

ال paolo ال 21 November 2014

Chiuso per lutto - Gianni Simoni

ال Silvia Cere ال 21 November 2014

Re Sole e lo Scoiattolo - Alessandra Necci

ال Dino Ferronato ال 20 November 2014

Al traditor s'uccida - Niccolò Capponi

ال Dino Ferronato ال 20 November 2014

Senz'arma che dia carne all'imperium - Leopoldo María Panero, Ianus Pravo

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Se io sono la lingua - Giulia Girardello, Mattia Pellegrini (a cura di)

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Dietro tutti i colori del blu - Andrea Rompianesi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Il battello ubriaco - Arthur Rimbaud

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Disgeli - Giorgio Luzzi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Un sassolino con un cuore di pomodoro - parole Stefania Zorzi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Piano - Alberto Mori

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Polifonie - Lorenza Zuccaro

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Le ombre di Manosque - Viviane Ciampi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo - [Barbara Matilde Aloisio ... et al.]

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Un passo sul vuoto - Paolo Semelli

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Occhi senz'iride - Rosario Aveni

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Sirene per naufraghi di terra - Paolo Vachino

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Sono passati i giorni - Luigi Maffezzoli

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Ho scelto di essere felice - Arianna Gnutti

ال Giovanna Gorlani ال 20 November 2014

Amnesia - Jean-Christophe Grangé

ال Deborah Lucchetta Faccoli ال 19 November 2014

Passio - Amato Maria Bernabei

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Vita, giustizia degli occhi miei - Walter Rossi

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Matricola n. 20478 - Maria Grazia Greco

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Il mio mondo - Remo Valitutto

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Poems - Elizabeth Siddal

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 11 utenti online