مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Cappuccetto rosso - Jurica Pavičić

ال مُستخدِم 8233 ال 15 April 2015

Silver. La porta di Liv - Kerstin Gier

ال Giovanna Gorlani ال 15 April 2015

I segreti di Amber House - Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed

ال Mara Taiola ال 15 April 2015

La nonna a 1000° - Hallgrímur Helgason

ال Tamara Vittoria Mussio ال 14 April 2015

Prima della neve - Alix Ohlin

ال Silvia Gritti ال 14 April 2015

Uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola può portare a un bacio? - Shintaro Kago

ال Clara Toninelli ال 13 April 2015

La canzone d'amore di Queenie Hennessy - Rachel Joyce

ال Giovanna Gorlani ال 10 April 2015

Come la prima volta - Nicholas Sparks

ال Mara Taiola ال 10 April 2015

Il linguaggio segreto dei fiori - Vanessa Diffenbaugh

ال Marco Fioravanti ال 8 April 2015

Variazioni selvagge - Helene Grimaud

ال مُستخدِم 14703 ال 8 April 2015

L' anima del lupo - Roberto Ghidoni

ال مُستخدِم 14703 ال 6 September 2013

La stella nel pugno - Robert Sharenow

ال Anna Merola ال 8 April 2015

L'accademia dei vampiri. Il bacio dell'ombra - Richelle Mead

ال Valentina Bonotti ال 8 April 2015

Shadowhunters. Città degli angeli caduti - Cassandra Clare

ال Valentina Bonotti ال 8 April 2015

Forever - Maggie Stiefvater

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

La versione di Barney - Mordecai Richler

ال Gianluca Gorlani ال 7 April 2015

Apnea - Lorenzo Amurri

ال Silvia Cere ال 7 April 2015

Deep blue - Jennifer Donnelly

ال Janis Fesani ال 7 April 2015

Le ossa della principessa - romanzo di Alessia Gazzola

ال Venturelli Stefania ال 27 February 2014

Biglietto, signorina - Andrea Vitali

ال Clelia Nodari ال 6 April 2015

La grande traversata - Agathe Demois & Vincent Godeau

ال Sara Castignari ال 2 April 2015

Robert Capa - Alex Kershaw

ال مُستخدِم 5257 ال 1 April 2015

[Vol. 1]: Neve

ال Marco Vailati Camillo ال 31 March 2015

La pantera sotto il letto - Andrea Bajani, Mara Cerri

ال Sara Castignari ال 30 March 2015

Il grande Nord - un film di Nicolas Vanier

ال Sara Castignari ال 27 March 2015

Le biciclette di Pechino - un film di Wang Xiaoshuai

ال مُستخدِم 19361 ال 26 March 2015

Silver - Kerstin Gier

ال Monica Marmentini ال 12 May 2014

Isis - Loretta Napoleoni

ال Clara Toninelli ال 24 March 2015

Saluti da Palermo - Enzo Russo

ال Clelia Nodari ال 23 March 2015

Quello che mi spetta - Parinoush Saniee

ال مُستخدِم 21725 ال 17 March 2015

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online