مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Gioca con me - Lawrence J. Cohen

ال Giovanna Gorlani ال 23 January 2015

Boy A - Jonathan Trigell

ال Sara Castignari ال 23 January 2015

Creature di Dio - [a cura di] Marcus Parisini

ال مُستخدِم 14703 ال 21 January 2015

Vol. 1: Dalla preistoria alla Belle Epoque

ال fedetroletti@libero.it ال 21 January 2015

Appuntamento al buio - Danielle Steel

ال GIULIA CASSANI ال 11 November 2014

L'erba delle notti - Patrick Modiano

ال Clara Toninelli ال 19 January 2015

Senza sapere - Giovanni Solimine

ال Clara Toninelli ال 19 January 2015

Numero zero - Umberto Eco

ال Osvaldo Fava ال 17 January 2015

Gita al faro - Virginia Woolf

ال Andrea Mariano Alesci ال 15 January 2015

La pensione Eva - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 13 January 2015

Castelli e ville della pianura tra Brescia, Cremona e Bergamo - a cura di Roberta D'Adda ... [et al.]

ال مُستخدِم 14703 ال 13 January 2015

Madame Mallory e il piccolo chef indiano - Richard C. Morais

ال Laura Buffoli ال 13 January 2015

La pioggia fa sul serio - Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli

ال Laura Buffoli ال 13 January 2015

La musica provata - Erri De Luca

ال Roberto Dal Bianco ال 11 January 2015

La scena interiore - Marcel Cohen

ال Giovanna Gorlani ال 10 January 2015

Diario di bordo di uno scrittore - Björn Larsson

ال Roberto Dal Bianco ال 10 January 2015

Uffa! Ho perso i miei superpoteri - Michael Escoffier, Kris Di Giacomo

ال Raimondo Romaioli ال 10 January 2015

Gli intellettuali nel Medioevo - Jacques Le Goff

ال Dino Ferronato ال 10 January 2015

Se Arianna - Anna Visciani

ال Giovanna Gorlani ال 9 January 2015

Thich Nhat Hanh - Jean-Pierre e Rachel Cartier

ال Roberto Dal Bianco ال 30 December 2014

Il manipolatore di sogni - Dario Camilotto

ال Angelo Dolci ال 9 January 2015

Io prima di te - Jojo Moyes

ال Elena Pasini ال 8 January 2015

Il matrimonio dello zio - Maria Silvia Fiengo, Sara Not

ال Sara Castignari ال 7 January 2015

Boy A - [directed by John Crowley]

ال Sara Castignari ال 7 January 2015

Benvenuti al Sud - un film di Luca Miniero

ال Federico Faulisi ال 24 July 2013

Hoarders - Alessandro Caligaris

ال Andreea Taran ال 6 January 2015

La valle delle meraviglie - Amy Tan

ال Giovanna Gorlani ال 6 January 2015

La lettrice che partì inseguendo un lieto fine - Katarina Bivald

ال Tiziana Sbalzarini ال 6 January 2015

Meraviglie d'Europa - written by Martin Meszaros, Klaus Feichtenberger

ال مُستخدِم 14703 ال 5 January 2015

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Erich Maria Remarque

ال Gianluca Gorlani ال 5 January 2015

7485 رسائل في 6140 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 23 utenti online