مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Più forte di ogni addio - Enrico Galiano

ال Giovanna Gorlani ال 31 July 2019

Impiegati... male! - written for the screen and directed by Mike Judge

ال مُستخدِم 19361 ال 30 July 2019

Polvere d'agosto - Hans Tuzzi

ال Osvaldo Fava ال 30 July 2019

Identità perdute - Colin Crouch

ال Silvia Piccioli ال 30 July 2019

All'ombra di Julius - Elizabeth Jane Howard

ال Giovanna Gorlani ال 30 July 2019

Il nostro meglio - Thi Bui

ال Claudio Berardi ال 29 July 2019

First man - James R. Hansen

ال Stefano Tengattini ال 28 July 2019

L'infinitamente poco - Dominique Loreau

ال Clara Toninelli ال 28 July 2019

Il colore dei fiori - Darroch & Michael Putnam

ال Clara Toninelli ال 28 July 2019

Dracula untold

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

A piedi nudi su Marte - Adrian Fartade

ال Matteo Dotti ال 27 July 2019

La famiglia - Mario Puzo, Carol Gino

ال Clelia Nodari ال 25 July 2019

Il profumo delle foglie di limone - Clara Sanchez

ال Maria Letizia Mombelli ال 6 November 2012

The descent - un film di Neil Marshall

ال مُستخدِم 39363 ال 21 July 2019

Skim - Mariko Tamaki, Jillian Tamaki

ال Claudio Berardi ال 21 July 2019

Lettera sulla parrocchia - Primo Mazzolari

ال Orlando Boldi ال 20 July 2019

And the mountains echoed - Khaled Hosseini

ال Giovanna Gorlani ال 20 July 2019

Fotografia creativa in 50 passi - Michael Freeman

ال Davide Vezzola ال 20 July 2019

Lo strano caso di Maria Scartoccio, ovvero Un brutto fatto di cronaca a Sestri Ponente - Renzo Bistolfi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 19 July 2019

Sunfall - Jim Al-Khalili

ال Antonella Mattiotti ال 19 July 2019

Il pianto dell'alba - Maurizio De Giovanni

ال Ombretta Gadeschi ال 18 July 2019

Antigone - Sofocle

ال Clara Toninelli ال 18 July 2019

Una casa di bambola

ال Clara Toninelli ال 18 July 2019

La memoria dei corpi - Marina Di Guardo

ال Ilaria Godi ال 18 July 2019

La voce inascoltata della realtà - Renè Girard

ال Bruno Tommasini ال 18 July 2019

Oltre ogni ragionevole dubbio - Francesco Caringella

ال Lucia Maddalena Morosso ال 16 July 2019

Now is good

ال Oscar Valseschini ال 15 July 2019

Per questo mi chiamo Giovanni - Luigi Garlando

ال Orietta Negro ال 8 July 2019

La donna capovolta - Titti Marrone

ال Giuliana Zangiacomi ال 8 July 2019

Parliamo di musica - Stefano Bollani

ال Clara Toninelli ال 8 July 2019

7265 رسائل في 5941 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 5 utenti online