مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Joker va in campagna con le pinne... - Giorgio Martignoni

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Piumadoro e Piombofino - Guido Gozzano

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Micioso miciosissimo Alvin - Silvia Orlandi

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

La guerra di Troia - Yvan Pommaux

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Ma in un libro, che cosa c'è? - Raffaella Castagna, Alessandra Perotti

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Animali parlanti in rima - Annalisa Beltramme

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Il circo di Erika - testo e illustrazioni di Erika Cunja

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Stranimali - rime instabili di Coca Frigerio

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Akiko e il palloncino - Komako Sakai

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Il sogno di Awili - Anna Bossi

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Ho visto passare - Matteo Gubellini

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Teo va a teatro - Arianna Sedioli, Stefano Tedioli

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Bettà - Sara Brugo

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Talpa Giuditta - Paola Gaiani, Bruno Testa

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

L'albero felice - Florence Faval

ال Virginia Magatelli ال 21 November 2014

Pippo - Disney

ال paolo ال 21 November 2014

Diario di una schiappa - di Jeff Kinney

ال Greta Bigardi ال 21 November 2012

Book 3: Brisingr, or The seven promises of Eragon Shadeslayer and Saphira Bjartskular

ال paolo ال 21 November 2014

Chiuso per lutto - Gianni Simoni

ال Silvia Cere ال 21 November 2014

Re Sole e lo Scoiattolo - Alessandra Necci

ال Dino Ferronato ال 20 November 2014

Al traditor s'uccida - Niccolò Capponi

ال Dino Ferronato ال 20 November 2014

Senz'arma che dia carne all'imperium - Leopoldo María Panero, Ianus Pravo

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Se io sono la lingua - Giulia Girardello, Mattia Pellegrini (a cura di)

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Dietro tutti i colori del blu - Andrea Rompianesi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Il battello ubriaco - Arthur Rimbaud

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Disgeli - Giorgio Luzzi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Un sassolino con un cuore di pomodoro - parole Stefania Zorzi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Piano - Alberto Mori

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Polifonie - Lorenza Zuccaro

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Le ombre di Manosque - Viviane Ciampi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 78 utenti online