مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Un sassolino con un cuore di pomodoro - parole Stefania Zorzi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Piano - Alberto Mori

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Polifonie - Lorenza Zuccaro

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Le ombre di Manosque - Viviane Ciampi

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo - [Barbara Matilde Aloisio ... et al.]

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Un passo sul vuoto - Paolo Semelli

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Occhi senz'iride - Rosario Aveni

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Sirene per naufraghi di terra - Paolo Vachino

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Sono passati i giorni - Luigi Maffezzoli

ال Virginia Magatelli ال 20 November 2014

Ho scelto di essere felice - Arianna Gnutti

ال Giovanna Gorlani ال 20 November 2014

Amnesia - Jean-Christophe Grangé

ال Deborah Lucchetta Faccoli ال 19 November 2014

Passio - Amato Maria Bernabei

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Vita, giustizia degli occhi miei - Walter Rossi

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Matricola n. 20478 - Maria Grazia Greco

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Il mio mondo - Remo Valitutto

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Poems - Elizabeth Siddal

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Nell'osso - Elisa Biagini

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

L' arcobaleno nel calamaio - Laura Chiarina

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Sulle ali della parola - di Lucia Gabrielli

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

Il marinaio - Fulvia Viola Barbero

ال Giovanna Gorlani ال 17 August 2014

L' amaro dell'immortalità - Massimo Tallone

ال Virginia Magatelli ال 19 November 2014

La storia seguente - Cees Nooteboom

ال Clara Toninelli ال 17 November 2014

Istruzioni per l'uso del futuro - Tomaso Montanari

ال Roberto Lecchi ال 17 November 2014

Operazione Madonnina - Riccardo Besola, Andrea Ferrari, Francesco Gallone

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

Il conto da pagare - Maria Teresa Valle

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

Testa, mani e cuore - Vincenzo Moretti

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

Il segreto della città perduta - Fabiana Redivo

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

I guardiani delle anime. La maledizione della regina - M. P. Black

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

Sapnis - Rudolfs Blaumanis

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

Pappagalli, favole e tanti guai - Mirko De Gasperis

ال Virginia Magatelli ال 17 November 2014

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 43 utenti online