مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il pesciolino d'oro - da Aleksandr Puskin

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Pecorella dammi lana - Isabel Minhos Martins, Yara Kono

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Il mio libro di fiabe - riscritte e illustrate da Tony Ross

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Le mie fiabe preferite - Lucy Cousins

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Fiabe e favole amiche - ...raccontate da Roberto Piumini

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Le favole del lupo e della volpe - Esopo

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Di topi e leoni, di orsi e di galline - Lev Tolstoj

ال La Vetrina ال 1 February 2012

Capretti caproni - adattamento di Olalla Gonzalez tratto dal racconto tradizionale

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Alfabeto delle fiabe - Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini

ال La Vetrina ال 1 March 2012

Questa è la mia faccia... - Lucia Salemi

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Ruspe - [testo di Fiona Watt

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Piccolo cubo giallo - di David A. Carter

ال La Vetrina ال 1 December 2011

Il grande libro delle figure e delle parole - Ole Konnecke

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Dov'è il tuo nasino? - traduzione di Marinella Barigazzi

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini - Mem Fox, Helen Oxenbury

ال La Vetrina ال 1 July 2009

Dalla testa ai piedi - Eric Carle

ال La Vetrina ال 1 January 2009

Cucù! Chi è? Gli animali e i loro cibi preferiti - Liesbet Slegers

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Come fa il gallo? - Elly van der Linden & Marianna van Tuinen

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Chi c'è nel bosco? - Tommaso Levente Tani

ال La Vetrina ال 1 February 2012

Buongiorno Sole! - Antonella Abbatiello

ال La Vetrina ال 1 February 2012

Bravo! - Leen Van Durme

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Un topolino per amico - Bonny Becker

ال La Vetrina ال 1 January 2009

Ranocchio e un giorno molto speciale - Max Velthuijs

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Non è una scatola - Antoinette Portis

ال La Vetrina ال 1 September 2011

Lupo Baldo - Eric Battut

ال La Vetrina ال 1 March 2011

Lacrime che volano via - Sabine De Greef

ال La Vetrina ال 1 July 2009

Il litigio - Claude Boujon

ال La Vetrina ال 1 January 2009

Ho caldo! - Mako Taruishi

ال La Vetrina ال 1 January 2010

Grazie amico orso - di Greg Foley

ال La Vetrina ال 1 January 2009

Tu... - Emma Dodd

ال Sara Castignari ال 23 July 2014

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 3 utenti online