مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Qualcosa di nuovo - Francesca Giò Dibenedetto

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Finisterra - [Massimiliano Prandini ... et al.]

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Più corro veloce, più sono piccola - Kjersti Annesdatter Skomsvold

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Il gioco dei ricordi - Laura Bellini

ال مُستخدِم 22468 ال 13 July 2014

Calcio e acciaio - Gordiano Lupi

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Dreamland - Indro Pezzolla

ال Giovanna Gorlani ال 31 August 2014

Oltre confine - Euglent Plaku

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Franz - Mimmi Cassola

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

L' autore - Fabio Girelli

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

Kalemegdan - Umberto Li Gioi

ال Virginia Magatelli ال 6 November 2014

I saperi della montagna - Michela Capra

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

Il canto delle sirene - Nicola Fiorin

ال Marilena Zani ال 20 September 2014

Le labbra di roccia - Rosario Trillocco

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

Shoah in bianco e nero - Riccardo Abati

ال Giovanna Gorlani ال 9 August 2014

Non dire - Massimo Nepote André

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

Senza fiato 3 - a cura di Guido Passini

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

Gringolandia - Lyn Miller-Lachmann

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

La lingua del paradiso - Verónica Murguía

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

La luna nel palazzo - Laura Oppioli Berilli

ال Virginia Magatelli ال 5 November 2014

Notte buia, niente stelle - Stephen King

ال Silvia Pedrini ال 30 September 2012

La mossa del cavallo - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 1 November 2014

Le mie prime 1000 parole - illustrazioni Caroline Modeste

ال Sara Castignari ال 30 October 2014

Come liberare la mente - Thubten Chodron

ال Roberto Dal Bianco ال 29 October 2014

E' una vita che ti aspetto - Fabio Volo

ال Chiara Serrano ال 28 October 2014

Nonsolomamma - Claudia De Lillo

ال Giovanna Gorlani ال 28 October 2014

Splendore - Margaret Mazzantini

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Un piccolo gesto crudele - di Elizabeth George

ال Milena Azzini ال 24 October 2014

Finché non sei arrivato tu... - Kristan Higgins

ال Tiziana Sbalzarini ال 15 July 2014

Grida di guerra - Lina Pezzoli

ال Giuseppe Bonometti ال 22 October 2014

Mai senza mia figlia - Betty Mahmoody, William Hoffer

ال مُستخدِم 21725 ال 22 October 2014

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 22 utenti online