مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Gli orribili cinque - Julia Donaldson

ال Elena Bianchetti ال 13 October 2020

Una ragazza ad Auschwitz - Heather Morris

ال Giovanna Gorlani ال 13 October 2020

Tuttoborsa - [a cura di Vito Lops]

ال Saimon Bari ال 13 October 2020

Tōkyō tutto l'anno - Laura Imai Messina

ال Alice Raffaele ال 10 October 2020

La casa sul lago - Thomas Harding

ال Linda Bossoni ال 9 October 2020

Ho visto una talpa - [di Chiara Vignocchi e Silvia Borando]

ال Linda Bossoni ال 9 October 2020

Il morso della vipera - Alice Basso

ال Giovanna Gorlani ال 8 October 2020

Uccelli da preda - Wilbur Smith

ال Valentina Filippini ال 8 October 2020

1: Avere o essere? - traduzione di Francesco Saba Sardi

ال Andrea Piccini ال 7 October 2020

Per tutti i giorni della mia vita - Abbie Greaves

ال Lucia Maddalena Morosso ال 7 October 2020

Il filo di canapa - Chiara Spadaro

ال Giovanni Valentini ال 6 October 2020

Canapa - Matteo Gracis

ال Giovanni Valentini ال 6 October 2020

La scomparsa di Majorana - Leonardo Sciascia

ال Alice Raffaele ال 6 October 2020

Gianni Berengo Gardin - a cura di Denis Curti

ال Davide Vezzola ال 5 October 2020

La vita docile - Maurizio Cucchi

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2020

Sicilia barocca - Giuseppe Leone, Salvatore S. Nigro

ال Davide Vezzola ال 3 October 2020

Il destino dell'orso - Dario Correnti

ال مُستخدِم 77089 ال 1 October 2020

Le ospiti segrete - John Banville

ال Giovanna Gorlani ال 1 October 2020

La lista degli stronzi - John Niven

ال Osvaldo Fava ال 29 September 2020

Il confessore - Jo Nesbo

ال Lia Simona Carioti ال 25 September 2016

Il magico potere del riordino - Marie Kondo

ال Daniel Peli ال 25 April 2016

Il minimalista - Francine jay

ال Erika Vagni ال 28 September 2020

Lo spettacolo della terra - National Geographic

ال Davide Vezzola ال 27 September 2020

Frieda - Annabel Abbs

ال Giovanna Gorlani ال 26 September 2020

Il bosco delle storie perdute - Eileen Favorite

ال Giovanna Gorlani ال 24 September 2020

Io, Caterina - Francesca Riario Sforza

ال Davide Vezzola ال 23 September 2020

Emily Dickinson

ال Giovanna Gorlani ال 22 September 2020

La regina scalza - di Ildefonso Falcones

ال Silvia Gritti ال 17 August 2014

Cecile - Marie-Aude Murail

ال Alice Raffaele ال 22 September 2020

Borsa valori per principianti - di Lorenzo Parisi

ال Saimon Bari ال 22 September 2020

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 88 utenti online