مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Mr. Brooks - Kevin Costner ... [et al.]

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

Pay the ghost - il vincitore premio Oscar Nicola Cage

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

16 marzo 1978 - Giovanni Bianconi

ال Giovanna Gorlani ال 6 July 2019

La verità sul caso Harry Quebert - Joel Dicker

ال Marco Ardesi ال 29 July 2013

Oltre ogni ostacolo - Danielle Steel

ال Simona Zoni ال 6 July 2019

Ombre che camminano - a cura di Emanuela Martini

ال Maria Silvia Tozzi ال 5 July 2019

La verità sbagliata - Brian Freeman

ال Lucia Maddalena Morosso ال 5 July 2019

L'importanza di essere sposata - Gemma Townley

ال Elena Coffetti ال 3 July 2019

La famiglia prima di tutto! - Sophie Kinsella

ال Adele Elsa Mori ال 23 April 2019

Michael Jackson dossier - Ken Paisli

ال Gabriele Prandini ال 2 July 2019

Michael Jackson dossier - Ken Paisli

ال Gabriele Prandini ال 2 July 2019

Lezioni di respiro - Anne Tyler

ال Clara Toninelli ال 1 July 2019

Morte malinconica del bambino Ostrica e altre storie - Tim Burton

ال Salvatore Di Genua ال 29 October 2015

Il castello dei destini incrociati - Italo Calvino

ال Orietta Negro ال 28 June 2019

Bruciata viva - Suad

ال Giovanna Gorlani ال 27 June 2019

Senza amare andare sul mare - Christian Pastore

ال مُستخدِم 39363 ال 25 June 2019

Il pranzo di Mosè - Simonetta Agnello Hornby

ال Clara Toninelli ال 24 June 2019

Otto - Marc-Antoine Mathieu

ال Clara Toninelli ال 24 June 2019

Tutte le volte che ho pianto - Catena Fiorello

ال ROBERTO LEONARDI ال 23 June 2019

Alla ricerca del continente della gioia - Marco Guzzi

ال Clara Toninelli ال 23 June 2019

La ragazza che hai sposato - Alafair Burke

ال Silvia Gritti ال 23 June 2019

La casa

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

Le mele di Adamo - un film di Anders Thomas Jensen

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

Il ministro - Pier Francesco Aiello presenta

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

Costruire - Roma Agrawal

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

La bottega oscura - Georges Perec

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

Si salvi chi vuole - Costanza Miriano

ال مُستخدِم 39363 ال 21 June 2019

Ogni piccola cosa interrotta - Silvia Celani

ال Giovanna Gorlani ال 20 June 2019

Alice nel paese delle meraviglie - Geronimo Stilton

ال Sara Buffele' ال 19 June 2019

Il negativo - Ansel Adams con la collaborazione di Robert Baker

ال Davide Vezzola ال 18 June 2019

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 10 utenti online