مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Zeb e la scorta di baci - Michel Gay

ال La Vetrina ال 1 July 2008

Uffa bebè - Marie-Louise Fitzpatrick

ال La Vetrina ال 1 January 2010

Un piccolo passo - Simon James

ال La Vetrina ال 1 July 2008

Pappamolla - Stephanie Blake

ال La Vetrina ال 1 July 2008

Il pancione della mamma - Jo Witek, Christine Roussey

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

P di papà - Isabel Minhos Martins, Bernardo Carvalho

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

La mamma - Alessandro Sanna

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Nonni - Chema Heras, Rosa Osuna

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Mi porti al parco? - Fabian Negrin

ال La Vetrina ال 1 January 2009

E con Tango siamo in tre - Justin Richardson e Peter Parnell

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Che cos'è un bambino? - Beatrice Alemagna

ال La Vetrina ال 1 July 2008

Arturo - Oli, Marc Taeger

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Il piccolo coniglio bianco - adattamento di Xosè Ballesteros tratto dal racconto portoghese

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

I sette capretti - testo di Tareixa Alonso, da un racconto tradizionale

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Il pesciolino d'oro - ...raccontata da Stefano Bordiglioni

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Il pesciolino d'oro - da Aleksandr Puskin

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Pecorella dammi lana - Isabel Minhos Martins, Yara Kono

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Il mio libro di fiabe - riscritte e illustrate da Tony Ross

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Le mie fiabe preferite - Lucy Cousins

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Fiabe e favole amiche - ...raccontate da Roberto Piumini

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Le favole del lupo e della volpe - Esopo

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Di topi e leoni, di orsi e di galline - Lev Tolstoj

ال La Vetrina ال 1 February 2012

Capretti caproni - adattamento di Olalla Gonzalez tratto dal racconto tradizionale

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Alfabeto delle fiabe - Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini

ال La Vetrina ال 1 March 2012

Questa è la mia faccia... - Lucia Salemi

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Ruspe - [testo di Fiona Watt

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Piccolo cubo giallo - di David A. Carter

ال La Vetrina ال 1 December 2011

Il grande libro delle figure e delle parole - Ole Konnecke

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Dov'è il tuo nasino? - traduzione di Marinella Barigazzi

ال Sara Castignari ال 24 July 2014

Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini - Mem Fox, Helen Oxenbury

ال La Vetrina ال 1 July 2009

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 26 utenti online