مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Uno strano invito - Alessandra Ferrari

ال Giovanna Gorlani ال 19 February 2020

Luna - Michael Light

ال Davide Vezzola ال 19 February 2020

Scatti personali - Elliott Erwitt

ال Davide Vezzola ال 19 February 2020

L'ultima notte bianca - Alessandro Perissinotto

ال Clelia Nodari ال 18 February 2020

Blast - Manu Larcenet

ال Clara Toninelli ال 16 February 2020

Celestia / Manuele Fior. Libro 1/2

ال Clara Toninelli ال 16 February 2020

La fabbrica delle bambole - Elizabeth Macneal

ال Giovanna Gorlani ال 15 February 2020

Flatlandia - Edwin A. Abbott

ال Roberto Dal Bianco ال 28 October 2014

Il risentimento - Max Scheler

ال Silvia Piccioli ال 13 February 2020

Il castello di Otranto - Horace Walpole

ال Silvia Piccioli ال 10 February 2020

Il gattopardo - Tomasi di Lampedusa

ال Silvia Piccioli ال 10 February 2020

La lettera scarlatta - Nathaniel Hawthorne

ال Silvia Piccioli ال 10 February 2020

L'istante presente - Guillaume Musso

ال Silvia Cere ال 10 February 2020

La fiamma - Leonard Cohen

ال Alice Raffaele ال 9 February 2020

Il nome della rosa - Umberto Eco

ال Clara Toninelli ال 8 February 2020

Il profumo dell'Eden - Matteo Corradini

ال Clara Toninelli ال 8 February 2020

Un'aquila nel cielo - Wilbur Smith

ال Alice Raffaele ال 8 February 2020

Mai sgraffignare l'orsacchiotto di un bullo - Katherine Applegate

ال La Vetrina ال 6 June 2013

Il Vangelo secondo Giotto - Roberto Filippetti

ال Davide Vezzola ال 7 February 2020

Le mie prime 10 regole da imparare - Tony Wolf

ال Oscar Danilo Bombelli ال 7 February 2020

Il mondo dei fiori e dei salici - Masuda Sayo

ال Lilliana Imma Esposito ال 6 February 2020

Cinque lezioni leggere sull'emozione di apprendere - Daniela Lucangeli

ال Alice Raffaele ال 4 February 2020

Mai più - scritto e illustrato da R. J. Palacio

ال Alice Raffaele ال 2 February 2020

I quaderni del pianto - Marcela Serrano

ال Clelia Nodari ال 1 February 2020

Il giocatore occulto - Arturo Perez-Reverte

ال Clelia Nodari ال 1 February 2020

Il mondo inquieto di Shakespeare - Neil MacGregor

ال Clara Toninelli ال 1 February 2020

E poi - Icinori

ال Clara Toninelli ال 1 February 2020

Aver cura di sé - Luigina Mortari

ال Clara Toninelli ال 1 February 2020

La vita segreta degli scrittori - Guillaume Musso

ال Silvia Cere ال 1 February 2020

Resto qui - Marco Balzano

ال Giovanna Gorlani ال 31 January 2020

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 91 utenti online