مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La chimera - Sebastiano Vassalli

ال Carlo Salvoni ال 18 February 2014

Il mio cuore cattivo - Wulf Dorn

ال Chiara Serrano ال 9 February 2014

Signori bambini - Daniel Pennac

ال Gianbattista Buffoli ال 17 February 2014

Il giorno prima della felicità - Erri De Luca

ال Gianpaolo Ronchini ال 15 February 2014

La cena di Natale di Io che amo solo te - Luca Bianchini

ال Venturelli Stefania ال 26 January 2014

Caduta libera - Nicolai Lilin

ال Booktrailer Film Festival ال 13 February 2014

La solitudine dei numeri primi - Paolo Giordano

ال Silvia Pedrini ال 3 January 2013

Il luogo segreto dell'amore - Victoria Lustbader

ال Elena Toninelli ال 12 February 2014

Il miglio verde - Stephen King

ال Lara Mastaglia ال 11 February 2014

Vita - Melania G. Mazzucco

ال Chiara Serrano ال 11 February 2014

Educare o ri-educare il cane - Franco Fassola

ال Emanuela Taddei ال 10 February 2014

Scary movie - Carmen Electra, Jon Abrahams, Marlon Wayans

ال artmedium@email.it ال 10 February 2014

I baci non sono mai troppi - Raquel Martos

ال Giovanna Gorlani ال 10 February 2014

Gli ultimi lupi selvaggi - Ian McAllister

ال مُستخدِم 14703 ال 9 February 2014

Ultimo confine del mondo - E. Lucas Bridges

ال Francesco Bonomi ال 9 February 2014

Le pietre e la luce - Marco Meschini

ال Francesco Bonomi ال 9 February 2014

Marie Curie - Susan Quinn

ال Francesco Bonomi ال 9 February 2014

Shining - di Stephen King

ال Lara Mastaglia ال 9 February 2014

In compagnia dei lupi [Videoregistrazione] - directed by Neil Jordan

ال Clara Toninelli ال 9 February 2014

La mostra delle atrocità - J. G. Ballard

ال Carlo Salvoni ال 8 February 2014

Leggere Lolita a Teheran - Azar Nafisi

ال Chiara Serrano ال 8 February 2014

Ho ucciso Shahrazad - Joumana Haddad

ال Chiara Serrano ال 8 February 2014

La luna blu - Massimo Bisotti

ال Chiara Serrano ال 7 February 2014

Verticali - Catherine Destivelle

ال Girolamo Pennacchio ال 7 February 2014

L'arte di arrampicare di Emilio Comici - Severino Casara

ال Girolamo Pennacchio ال 7 February 2014

Rock warrior's way - Arno Illgner [i.e. Ilgner]

ال Girolamo Pennacchio ال 7 February 2014

L'ombra della montagna - Maria Coffey

ال Girolamo Pennacchio ال 7 February 2014

Oltre il rischio - Nicholas O'Connell

ال Girolamo Pennacchio ال 7 February 2014

Il cacciatore di aquiloni - Khaled Hosseini

ال Adele Elsa Mori ال 19 October 2012

Se questo è un uomo - Primo Levi

ال Milena Zerbi ال 7 February 2014

7484 رسائل في 6139 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 9 utenti online