مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il cassetto delle parole nuove - romanzo di Monica Cantieni

ال ILARIA PALETTI ال 5 November 2013

In punta di dita - Lorenza Bernardi

ال Anna Merola ال 4 November 2013

La leggenda del vento - Stephen King

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2013

Il guardiano degli innocenti - Andrzej Sapkowski

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2013

Joyland - Stephen King

ال Diego Busi ال 12 September 2013

L' ultima fuggitiva - Tracy Chevalier

ال Silvia Fratus ال 3 November 2013

Prosciutto e uova verdi - by Dr. Seuss

ال Elena Severgnini ال 2 November 2013

Freeway - Mark Kalesniko

ال Marco Revello ال 1 November 2013

Oscar Wilde e i delitti a lume di candela - Gyles Brandreth

ال Valentina Bonotti ال 1 November 2013

Gorgo della Novizza - Mario Berto

ال Giovanna Gorlani ال 30 October 2013

Lo scaffale infinito - Andrea Kerbaker

ال Silvia Boffelli ال 29 October 2013

Cronache birmane - Guy Delisle

ال Clara Toninelli ال 29 October 2013

Grom - Federico Grom, Guido Martinetti

ال Sabrina Nocco ال 28 October 2013

Innamorarsi a Notting Hill - Ali McNamara

ال Sabrina Nocco ال 28 October 2013

La linea del traguardo - Paola Zannoner

ال Sara Rossi ال 28 October 2013

Fairy Oak. I quattro misteri - Elisabetta Gnone

ال Sara Rossi ال 28 October 2013

Ogni maledetto lunedì su due - Zerocalcare

ال Mario Campanini ال 26 October 2013

Il tempo è un dio breve - Mariapia Veladiano

ال Giovanna Gorlani ال 28 May 2013

Cuore - Edmondo De Amicis

ال Milena Azzini ال 23 October 2013

Micro - Michael Crichton, Richard Preston

ال Milena Azzini ال 23 October 2013

Niente è come prima - I ragazzi di EFP

ال Marika Berni ال 23 October 2013

L' isola degli aironi bianchi - Sue Monk Kidd

ال ILARIA PALETTI ال 23 October 2013

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte - Mark Haddon

ال Stefania Golini ال 26 September 2012

Magarìa - Andrea Camilleri

ال Gianbattista Buffoli ال 17 October 2013

L' arte perduta della gratitudine - Alexander McCall Smith

ال Silvia Boffelli ال 22 October 2013

Parla con i morti - Harry Bingham

ال Milena Azzini ال 22 October 2013

Le donne del lago - Lars Rambe

ال Milena Azzini ال 22 October 2013

Ragazze di campagna - Edna O' Brien

ال Federico Faulisi ال 7 August 2013

Anima pellerossa - Joyce Sequichie Hifler, Di Ka No He Sgi-Di Go We Li Sgi (colei che scrive la sua filosofia sulla carta)

ال مُستخدِم 14703 ال 20 October 2013

Amore, ragione e sentimento - Kim Izzo

ال Silvia Gritti ال 20 October 2013

7187 رسائل في 5875 مناقشات ال 848 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 70 utenti online