مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L'uomo che salvò la vita al duce - Roberto Ciai

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

La diversità delle acque - Mauro Van Aken

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Prove d'autore - Graziana Francone

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Pane e polvere - Cristina Bettoni

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

La donna che uccise il generale - Carla Carloni Mocavero

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Legami d'acqua - di Sara Brugo

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

La comparsa - Andrea Tortelli

ال Annalisa Bertozzi ال 3 June 2013

Il musicista e l'imperatore - Piero Isgrò

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

L' uomo manoscritto - Manuel Baixauli

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Il veleno dell'oleandro - Simonetta Agnello Hornby

ال Giovanna Gorlani ال 11 November 2013

La casa ai confini del tempo - Ilaria Vitali

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Fridolin - Sara Welponer

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

L' essenziale - Iris Hanika

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Sangue giudeo - Luca Filippi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Trasformare il potere - Alessandra Pauncz

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

La geografia delle piogge - Paolo Grugni

ال Antonella Airoldi ال 19 June 2013

Preludi e fughe per tredici tele di Vermeer - Federico Gregotti, Filippo Sergi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Mi sfiori la luce - Maria Teresa Mancini

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Le lacrime del branco - Marina Crescenti

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Prima di volare via - Elena De Dionigi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Poeti di mandorla amara - Maria Antonietta D'Onofrio

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Il calcolo dei dadi - Marco Dotti

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Il mondo sillaba per sillaba - Ana Blandiana

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Selina Penaluna - Jan Page

ال Monica Pastore ال 11 November 2013

Nannetti - Paolo Miorandi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Sette vite e un grande amore - Lena Divani

ال manu.rossi ال 9 November 2013

Il padre sospeso - Fabio Selini

ال gregoriana.zanini@gmail.com ال 8 November 2013

*Lost. [1]: Prima serie. Parte prima

ال Romano Baroni ال 8 November 2013

Il cimitero senza lapidi e altre storie nere - Neil Gaiman

ال Marika Berni ال 7 November 2013

La lingua ebraica restituita - Antoine Fabre d'Olivet

ال Stefano Trinca ال 6 November 2013

7259 رسائل في 5937 مناقشات ال 851 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 18 utenti online