مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il ragazzo selvatico - Paolo Cognetti

ال Clara Toninelli ال 27 January 2014

Alice - prefazione di Max Beluffi

ال Silvia Busi ال 27 January 2014

Avviare un'attività - Paolo Gila

ال Sara Valenza ال 26 January 2014

La prima volta che ti ho rivisto - Lorena Spampinato

ال Claudia Turelli ال 26 January 2014

Il cinema, il Maggio e l'utopia - a cura di Daniela Basso

ال Luisa Radici ال 26 January 2014

Hotel Vendome - Danielle Steel

ال Silvia Gritti ال 26 January 2014

Il segreto della libreria sempre aperta - Robin Sloan

ال aruka@inwind.it ال 26 September 2013

La bibbia dei morti - di Tom Knox

ال Monica Marmentini ال 24 January 2014

I lupi di Palermo - Carlo Santi

ال Francesco Bonomi ال 24 January 2014

Le luci nelle case degli altri - Chiara Gamberale

ال Chiara Serrano ال 24 January 2014

Che animale sei? - Paola Mastrocola

ال Chiara Serrano ال 24 January 2014

Il terzo gemello - Ken Follett

ال Chiara Serrano ال 24 January 2014

Vita - Melania G. Mazzucco

ال Chiara Serrano ال 24 January 2014

L' angolo dei lettori ribelli - Rebecca Makkai

ال Antonella Mattiotti ال 21 September 2012

Zia Antonia sapeva di menta - Andrea Vitali

ال Luisa Radici ال 24 January 2014

La strada - Cormac McCarthy

ال Carlo Salvoni ال 23 January 2014

La città della gioia - Dominique Lapierre

ال Luana Casti ال 28 July 2013

Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupery

ال Clara Zampedri ال 15 May 2013

Acciaio - Silvia Avallone

ال Laura Buffoli ال 22 January 2014

Come un fiore ribelle - Jamie Ford

ال Antonia Di Donato Krauss ال 14 January 2014

Il gusto proibito dello zenzero - Jamie Ford

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Giulia 1300 e altri miracoli - Fabio Bartolomei

ال Laura Buffoli ال 22 January 2014

La banda degli invisibili - Fabio Bartolomei

ال Francesca Zizioli ال 26 September 2012

L'amico ritrovato - Fred Uhlman

ال Michela Claudio ال 26 September 2012

Storia di Irene - Erri De Luca

ال Gianbattista Buffoli ال 14 October 2013

Mia sorella è cambiata - Claudio Elliott

ال Nora Iman El Fadili ال 22 January 2014

Rebel - Alexandra Adornetto

ال Altea Lucini Paioni ال 22 January 2014

Damned - Claudia Palumbo

ال Altea Lucini Paioni ال 22 January 2014

Green - Kerstin Gier

ال Chiara Badini ال 5 February 2013

Hunger games. Il canto della rivolta - Suzanne Collins

ال Alina Dumitru ال 12 February 2013

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 74 utenti online