مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita - Giulio Cesare Giacobbe

ال chiaraape88@libero.it ال 11 December 2012

Lo Zahir - Paulo Coelho

ال Veronica Dassa ال 6 December 2013

Emotional freedom - Judith Orloff

ال Anna Rosa Danesi ال 5 December 2013

La ragazza del treno d'oro - Ayelet Waldman

ال Giovanna Gorlani ال 5 December 2013

La strada - Cormac McCarthy

ال Teresa Benedetti ال 23 September 2012

Spongebob in viaggio

ال Federico Faulisi ال 4 December 2013

Io ballo con Dio - suor Anna Nobili

ال Tina Becchetti ال 4 December 2013

La cucina dei desideri segreti - Darien Gee

ال Tina Becchetti ال 4 December 2013

La notte del Gran Galà - Aurora Marsotto

ال Aurora Zorzi ال 4 December 2013

Quarto viaggio nel regno della fantasia - Geronimo Stilton

ال Aurora Zorzi ال 4 December 2013

Quinto viaggio nel regno della fantasia - Geronimo Stilton

ال Aurora Zorzi ال 4 December 2013

Terzo viaggio nel regno della fantasia - Geronimo Stilton

ال Aurora Zorzi ال 4 December 2013

Con il sari rosa - Sampat Pal

ال Aurora Zorzi ال 4 December 2013

Eternal sunshine of the spotless mind - Jim Carrey ... [et al.]

ال Chiara Egidi ال 2 December 2013

La mennulara - Simonetta Agnello Hornby

ال Clelia Nodari ال 30 November 2013

Bastava dire no - Chiara Maffioletti

ال Giovanna Gorlani ال 30 November 2013

Mandami tanta vita - Paolo Di Paolo

ال Giovanna Gorlani ال 29 November 2013

La vera storia di Geronimo Stilton - a cura di Pissipissy Rattazz

ال Federico Faulisi ال 29 November 2013

Il diamante di Shakespeare - Elise Broach

ال Luca Badinelli ال 28 November 2013

Il giardino segreto - Frances Hodgson Burnett

ال Anna Giammanco ال 27 November 2013

Il corsaro nero - Emilio Salgari

ال Federico Faulisi ال 26 November 2013

Non lo riconosco più - Eugenia Pelanda

ال Daniela Basile ال 26 November 2013

Devilish - Dorotea De Spirito

ال Milena Azzini ال 25 November 2013

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il libro segreto - Rick Riordan

ال Valentina Bonotti ال 25 November 2013

L'estate alla fine del secolo - Fabio Geda

ال Giovanna Gorlani ال 25 November 2013

Ritorno a Memphis - Peter Taylor

ال Silvia Cere ال 25 November 2013

Istanbul - Orhan Pamuk

ال Matteo Delai ال 24 November 2013

Il romanzo dell'Impero Romano - Giulio Castelli

ال مُستخدِم 1036 ال 24 November 2013

Il mio nome era un altro - Anna Maria Carpi

ال Giovanna Gorlani ال 24 November 2013

La cattedrale del mare - di Ildefonso Falcones

ال Barbara Palma ال 5 August 2013

7407 رسائل في 6069 مناقشات ال 868 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 32 utenti online