مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
1: Un millimetro e mezzo di coraggio

ال Sara Rossi ال 21 January 2014

Una vita come le altre - Alan Bennett

ال Silvia Lanzi ال 27 November 2012

Acqua buia - Joe R. Lansdale

ال Anna Toninelli ال 3 January 2013

La canzone di Achille - Madeline Miller

ال Giovanna Gorlani ال 20 January 2014

Farsi un fuoco - Chaboutè

ال Clara Toninelli ال 20 January 2014

Cose preziose - Stephen King

ال Clara Toninelli ال 20 January 2014

Rosso Istanbul - Ferzan Ozpetek

ال Venturelli Stefania ال 19 January 2014

Nostalgia - Eshkol Nevo

ال Luisa Radici ال 19 January 2014

Daddy sitter - Travolta, Williams

ال Aurora Zorzi ال 19 January 2014

Le più belle storie Horror - Disney

ال Elena Grimoldi ال 17 January 2014

Sono tutti uguali - Steve Harvey

ال مُستخدِم 14703 ال 17 January 2014

Pianoforte vendesi - Andrea Vitali

ال Giovanna Gorlani ال 17 January 2014

Storia di Karel - Antonio Pennacchi

ال Gianbattista Buffoli ال 17 January 2014

La storia del mondo in 100 oggetti - Neil MacGregor

ال Luca Scandelli ال 6 April 2013

I poeti morti non scrivono gialli - Bjorn Larsson

ال Roberto Dal Bianco ال 16 January 2014

Indesiderata - Kristina Ohlsson

ال Lidia Gottardi ال 15 January 2014

Quello che le mamme non dicono - Chiara Cecilia Santamaria

ال Francesca Andreoli ال 16 October 2012

La grammatica dell'amore - Rocio Carmona

ال manu.rossi ال 22 October 2012

Everyman - Philip Roth

ال Carlo Salvoni ال 14 January 2014

Wool - Hugh Howey

ال Evelyn Mario ال 14 January 2014

Sono una cattiva mamma - Ayelet Waldman

ال Giovanna Gorlani ال 11 January 2014

Don Bosco ti parla - Teresio Bosco

ال Federico Faulisi ال 10 January 2014

Piccoli suicidi tra amici - Arto Paasilinna

ال Raffaella Maffetti ال 10 January 2014

Il vangelo secondo Gesù Cristo - Josè Saramago

ال Carlo Salvoni ال 10 January 2014

El especialista de Barcelona - Aldo Busi

ال Carlo Salvoni ال 10 January 2014

Follia profonda - Wulf Dorn

ال مُستخدِم 1733 ال 10 January 2014

La strada verso casa - Fabio Volo

ال مُستخدِم 1044 ال 5 November 2013

Il tempo che vorrei - Fabio Volo

ال مُستخدِم 1733 ال 10 January 2014

The tourist - Johnny Depp, Angelina Jolie

ال مُستخدِم 1733 ال 10 January 2014

Il lato positivo - Matthew Quick

ال مُستخدِم 1733 ال 10 January 2014

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 76 utenti online