مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Arrampicare! - Patrick Edlinger, Alain Ferrand, Jean-Francois Lemoine

ال Girolamo Pennacchio ال 7 January 2014

The bird - Jim Bridwell

ال Girolamo Pennacchio ال 7 January 2014

Vietato l'ingresso alle ragazze - Amanda Swift

ال Federico Faulisi ال 7 January 2014

Il bacio della sirena - Tera Lynn Childs

ال Adele Elsa Mori ال 7 January 2014

L' angelo caduto - Susan Ee

ال Cristina Mazzaro ال 7 January 2014

Le brave ragazze sognano l'abito bianco - Victoria Dahl

ال Cristina Mazzaro ال 7 January 2014

Obsidian - Jennifer L. Armentrout

ال Cristina Mazzaro ال 7 January 2014

Camera oscura - Simonetta Agnello Hornby

ال Clelia Nodari ال 6 January 2014

Il sentiero dei nidi di ragno - Italo Calvino

ال مُستخدِم 4783 ال 5 January 2014

Il libro degli haiku - Jack Kerouac

ال مُستخدِم 4783 ال 5 January 2014

Qualcosa di buono - Sveva Casati Modignani

ال Chiara Serrano ال 5 January 2014

Stargirl - Jerry Spinelli

ال Alice Bertozzi ال 5 January 2014

Nonno e l'orsetto - Łukasz Wierzbicki

ال Dayane Wolabi ال 5 January 2014

Omero, Iliade - Alessandro Baricco

ال Maurizio D'Adamo ال 4 January 2014

Hunger games - Suzanne Collins

ال pasquali.rosabianca ال 8 November 2012

Hunger games. La ragazza di fuoco - Suzanne Collins

ال Adele Elsa Mori ال 12 July 2013

Le cose che non ho - Grégoire Delacourt

ال Melania Cassago ال 5 September 2013

Io sono di legno - Giulia Carcasi

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Il cavaliere timido - Letizia Carnieri

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Quiet - Susan Cain

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Gli ingredienti segreti dell'amore - Nicolas Barreau

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Libri e amori a Los Angeles - Jennifer Kaufman, Karen Mack

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Il giorno che ci incontrammo - Lizzie Enfield

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Venuto al mondo - Margaret Mazzantini

ال Michela Tonghini ال 24 December 2013

La bellezza nonostante - Fabio Geda

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Niente lacrime per la signorina Olga - Elda Lanza

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Le ho mai raccontato del vento del Nord - Daniel Glattauer

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Nel mare ci sono i coccodrilli - Paolo Briguglia legge

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

Figlio del silenzio - Cheri L. Florence con Marin Gazzaniga

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

La custode di mia sorella - Jodi Picoult

ال Chiara Serrano ال 3 January 2014

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 80 utenti online