مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Mia suocera beve - Diego De Silva

ال Mario Campanini ال 28 December 2013

Le bianche braccia della signora Sorgedahl - Lars Gustafsson

ال Roberto Dal Bianco ال 27 December 2013

Italians - Beppe Severgnini

ال Silvia Cere ال 26 December 2013

Un gol non ha colori - Luigi Garlando

ال Dayane Wolabi ال 25 December 2013

La mia prima estate sulla Sierra - John Muir

ال Girolamo Pennacchio ال 23 December 2013

Rock games - Patrick Edlinger, Gerard Kosicki

ال Girolamo Pennacchio ال 23 December 2013

L'anno della lepre - Arto Paasilinna

ال مُستخدِم 1044 ال 22 December 2013

L'amore e altri luoghi impossibili - Ayelet Waldman

ال Giovanna Gorlani ال 22 December 2013

La tempesta nel deserto - di Mary Pope Osborne

ال Dayane Wolabi ال 22 December 2013

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton - Geronimo Stilton

ال Dayane Wolabi ال 22 December 2013

Mille splendidi soli - Khaled Hosseini

ال Mario Campanini ال 21 December 2013

Un polpo alla gola - Zerocalcare

ال Mario Campanini ال 21 December 2013

La profezia dell'armadillo - Zerocalcare

ال Fabio Usanza ال 2 September 2013

Una piccola magia - Lisa Kleypas

ال Arianna Peroni ال 30 November 2012

Se potessi tornare indietro - Marc Levy

ال Elena Toninelli ال 28 September 2013

L'ultima corsa per Woodstock - Colin Dexter

ال Danilo Scaramella ال 20 December 2013

Zorba il greco - Nikos Kazantzakis

ال Roberto Dal Bianco ال 20 December 2013

Scuola media. Fatemi uscire di qui! - James Patterson e Chris Tebbetts

ال Elisa Chiarini ال 19 December 2013

One Piece - Luca Marconi

ال Dayane Wolabi ال 18 December 2013

La banda Sacco - Andrea Camilleri

ال Gianbattista Buffoli ال 4 November 2013

La mia vita e altri difetti - Sarah Kuttner

ال Giovanna Gorlani ال 16 December 2013

La bambolona - Alba De Cespedes

ال Silvia Pedrini ال 15 December 2013

Milionari in 2 anni e 7 mesi - Alfio Bardolla, Lorenzo Ait

ال Silvia Pedrini ال 15 December 2013

La regina del Sud - Arrigo Petacco

ال Silvia Pedrini ال 15 December 2013

La felicità è qui - Raffaele Morelli

ال Roberto Dal Bianco ال 15 December 2013

Il medaglione - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 15 December 2013

Quando la notte - Cristina Comencini

ال Venturelli Stefania ال 14 December 2013

Il bordo vertiginoso delle cose - Gianrico Carofiglio

ال Venturelli Stefania ال 14 December 2013

Acquanera - romanzo di Valentina D'Urbano

ال Venturelli Stefania ال 14 December 2013

Il bambino di Noè - Eric-Emmanuel Schmitt

ال Venturelli Stefania ال 14 December 2013

7558 رسائل في 6205 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 55 utenti online