مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Fare un quilt - Gianna Berti

ال Francesco Maiolini ال 31 August 2013

1: L'eredità di Thuban

ال Debora Sbardellati ال 30 August 2013

La rosa profuma di donna di mare di terra - Mario Archetti

ال Giovanna Gorlani ال 30 August 2013

I segreti del cervello - Alex Frith e Colin King

ال Camilla Lonati ال 29 August 2013

Asterios Polyp - David Mazzucchelli

ال Fabio Usanza ال 29 August 2013

Le vostre zone erronee - Wayne W. Dyer

ال Romano Baroni ال 28 August 2013

Lo sguardo del flaneur - Ulf Peter Hallberg

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

Il lago delle visioni - Massimo Dusi

ال Roberto Dal Bianco ال 28 August 2013

La ballata del caffè triste - Carson McCullers

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

NW - Zadie Smith

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

Nei boschi eterni - Fred Vargas

ال Roberto Dal Bianco ال 24 August 2013

Guappo e altri animali - Raffaele La Capria

ال مُستخدِم 1044 ال 28 August 2013

Fogli multicolori - Mario Bortolotto

ال مُستخدِم 1044 ال 28 August 2013

Il GGG - Roald Dahl

ال Anna Maria Cancelli ال 28 August 2013

La scimmia nella biglia - Silvana Gandolfi

ال Anna Maria Cancelli ال 28 August 2013

[1]: Leonardo da Vinci [Videoregistrazione]. Il genio e il suo tempo

ال Francesco emanuele Barbieri ال 27 August 2013

L'eroica impresa dei 300 [Videoregistrazione]

ال Francesco emanuele Barbieri ال 27 August 2013

Il mistero dei Templari [Videoregistrazione] - un film di Jon Turteltaub

ال Francesco emanuele Barbieri ال 27 August 2013

Il patriota [Videoregistrazione] - [con] Mel Gibson

ال Francesco emanuele Barbieri ال 27 August 2013

Il mistero di Atlantide [Videoregistrazione]

ال Francesco emanuele Barbieri ال 27 August 2013

Cuore di ferro - Alfredo Colitto

ال مُستخدِم 1036 ال 27 August 2013

Le vostre zone erronee - Wayne W. Dyer

ال Romano Baroni ال 27 August 2013

Insieme con i lupi - Nicholas Evans

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

L'ultimo lupo - Mino Milani

ال La Vetrina ال 1 April 2012

Con i lupi - Jim e Jamie Dutcher con James Manfull

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Il segreto dei lupi - Dorothy Hearst

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

La promessa dei lupi - Dorothy Hearst

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Stolen - Kelley Armstrong

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Bitten - Kelley Armstrong

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

Tutto accadde in una notte - Rachel Cohn & David Levithan

ال مُستخدِم 14703 ال 26 August 2013

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 25 utenti online