مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Non lo riconosco più - Eugenia Pelanda

ال Daniela Basile ال 26 November 2013

Devilish - Dorotea De Spirito

ال Milena Azzini ال 25 November 2013

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il libro segreto - Rick Riordan

ال Valentina Bonotti ال 25 November 2013

L'estate alla fine del secolo - Fabio Geda

ال Giovanna Gorlani ال 25 November 2013

Ritorno a Memphis - Peter Taylor

ال Silvia Cere ال 25 November 2013

Istanbul - Orhan Pamuk

ال Matteo Delai ال 24 November 2013

Il romanzo dell'Impero Romano - Giulio Castelli

ال مُستخدِم 1036 ال 24 November 2013

Il mio nome era un altro - Anna Maria Carpi

ال Giovanna Gorlani ال 24 November 2013

La cattedrale del mare - di Ildefonso Falcones

ال Barbara Palma ال 5 August 2013

100% cosplay - A.Na.Co.

ال Marika Berni ال 22 November 2013

Vivere i parchi di Lombardia

ال Laura Azzolina ال 22 November 2013

Il favoloso mondo di Amelie - un film di Jean-Pierre Jeunet

ال Romano Baroni ال 21 November 2013

Il paese più stupido del mondo - Claudio Giunta

ال Anna Pizzamiglio ال 16 July 2013

La collezionista di ricette segrete - Allegra Goodman

ال Silvia Gritti ال 20 November 2013

Una principessa per due re - Philippa Gregory

ال Silvia Gritti ال 20 November 2013

Vol. 1: Messaggio per me

ال Michela Zilio ال 19 November 2013

Il libro del buio - Tahar Ben Jelloun

ال Roberto Dal Bianco ال 18 November 2013

Crummy e la ricetta di Babbo Natale - [un film di Morten Lorentzen]

ال Federico Faulisi ال 18 November 2013

Le persone sensibili hanno una marcia in più - Rolf Sellin

ال Lorenza Rossi ال 18 November 2013

Il bambino con il pigiama a righe - John Boyne

ال Federico Faulisi ال 17 November 2013

1408 - John Cusack, Samuel L. Jackson

ال Federico Faulisi ال 17 November 2013

Prima di morire addio - Fred Vargas

ال Roberto Dal Bianco ال 17 November 2013

Andare a piedi - Frédéric Gros

ال Roberto Dal Bianco ال 17 November 2013

Italiani di domani - Beppe Severgnini

ال Silvia Cere ال 17 November 2013

Guerra infinita, guerra ecologica - Massimo Zucchetti

ال Francesco Bonomi ال 16 November 2013

Sulla fotografia - Susan Sontag

ال Clara Toninelli ال 16 November 2013

Arrampicare a Cala Gonone - Corrado Conca

ال Girolamo Pennacchio ال 15 November 2013

Arrampicare in Valle Sabbia - a cura di Sergio Rizzardi e Lionello Alberti

ال Girolamo Pennacchio ال 15 November 2013

Arrampicare in Svizzera - Fulvia Mangili, Aristide Quaglia

ال Girolamo Pennacchio ال 15 November 2013

La terra più del paradiso - Roberta Dapunt

ال مُستخدِم 1044 ال 15 November 2013

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 41 utenti online