مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Nietzsche - sceneggiatura di Michel Onfray

ال Silvia Piccioli ال 11 July 2019

Piccola filosofia per tempi agitati - Mauro Bonazzi

ال Silvia Piccioli ال 27 August 2019

Una rivoluzione quasi perfetta - Gaetano Cinque

ال Paolo Coita ال 31 January 2018

Una sana follia - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 17 February 2019

Il romanzo di Diotima - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 May 2019

Signoramia - Elena Dallorso, Francesco Nicchiarelli

ال Alice Raffaele ال 25 August 2019

Maschio bianco etero - John Niven

ال Osvaldo Fava ال 28 March 2016

La pazza gioia - Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti

ال Silvia Piccioli ال 17 August 2019

Bellissimo - Massimo Cuomo

ال Alice Raffaele ال 15 August 2019

Canto della pianura - Kent Haruf

ال Alice Raffaele ال 9 June 2019

In Patagonia - Bruce Chatwin

ال Alice Raffaele ال 15 August 2019

I fiori di Shakespeare - illustrati da Walter Crane

ال Clara Toninelli ال 14 August 2019

Il giardiniere del signor Darwin - Kristina Carlson

ال Clara Toninelli ال 14 August 2019

Ti starò sempre accanto - Miguel Rojo

ال Giovanna Gorlani ال 12 August 2019

La mia cosa preferita sono i mostri / Emil Ferris. Libro 1

ال Clara Toninelli ال 12 August 2019

Viaggi nella filosofia - Janine

ال Clara Toninelli ال 12 August 2019

Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali - un film di Tim Burton

ال Francesco Fappani ال 12 August 2019

Le figlie di Salem - Thomas Gilbert

ال Claudio Berardi ال 12 August 2019

Il principe e la sarta - Jen Wang

ال Claudio Berardi ال 12 August 2019

Lombra - Edward Carey

ال Francesca Mondelli ال 8 August 2019

L'onda - un film di Dennis Gansel

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

Caro Evan Hansen - Val Emmich

ال Simona Polotti ال 7 August 2019

Come guidare il vostro team - Graham Yemm

ال Stefano Tengattini ال 13 June 2019

Diventerai adulto quando perdonerai i tuoi genitori - Gerard Salem

ال Giovanna Gorlani ال 5 August 2019

Sabbia nera - Cristina Cassar Scalia

ال Lucia Maddalena Morosso ال 11 July 2019

Mussolini ha fatto anche cose buone - Francesco Filippi

ال Silvia Piccioli ال 1 August 2019

La vita inizia quando trovi il libro giusto - Ali Berg, Michelle Kalus

ال Giovanna Gorlani ال 14 June 2019

Pensare come una montagna - Aldo Leopold

ال Silvia Piccioli ال 31 July 2019

Più forte di ogni addio - Enrico Galiano

ال Giovanna Gorlani ال 31 July 2019

Impiegati... male! - written for the screen and directed by Mike Judge

ال مُستخدِم 19361 ال 30 July 2019

7407 رسائل في 6069 مناقشات ال 868 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 25 utenti online