مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L' essenziale - Iris Hanika

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Sangue giudeo - Luca Filippi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Trasformare il potere - Alessandra Pauncz

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

La geografia delle piogge - Paolo Grugni

ال Antonella Airoldi ال 19 June 2013

Preludi e fughe per tredici tele di Vermeer - Federico Gregotti, Filippo Sergi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Mi sfiori la luce - Maria Teresa Mancini

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Le lacrime del branco - Marina Crescenti

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Prima di volare via - Elena De Dionigi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Poeti di mandorla amara - Maria Antonietta D'Onofrio

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Il calcolo dei dadi - Marco Dotti

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Il mondo sillaba per sillaba - Ana Blandiana

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Selina Penaluna - Jan Page

ال Monica Pastore ال 11 November 2013

Nannetti - Paolo Miorandi

ال Virginia Magatelli ال 11 November 2013

Sette vite e un grande amore - Lena Divani

ال manu.rossi ال 9 November 2013

Il padre sospeso - Fabio Selini

ال gregoriana.zanini@gmail.com ال 8 November 2013

*Lost. [1]: Prima serie. Parte prima

ال Romano Baroni ال 8 November 2013

Il cimitero senza lapidi e altre storie nere - Neil Gaiman

ال Marika Berni ال 7 November 2013

La lingua ebraica restituita - Antoine Fabre d'Olivet

ال Stefano Trinca ال 6 November 2013

Archeometallurgia, ovvero Breve storia dei metalli dal Neolitico alla rivoluzione industriale - Walter Nicodemi, Carlo Mapelli

ال Francesco Bonomi ال 5 November 2013

Un genio nello scantinato - Alexander Masters

ال Francesco Bonomi ال 5 November 2013

Villa Tre Pini - Marco Polillo

ال ILARIA PALETTI ال 5 November 2013

Il cassetto delle parole nuove - romanzo di Monica Cantieni

ال ILARIA PALETTI ال 5 November 2013

In punta di dita - Lorenza Bernardi

ال Anna Merola ال 4 November 2013

La leggenda del vento - Stephen King

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2013

Il guardiano degli innocenti - Andrzej Sapkowski

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2013

Joyland - Stephen King

ال Diego Busi ال 12 September 2013

L' ultima fuggitiva - Tracy Chevalier

ال Silvia Fratus ال 3 November 2013

Prosciutto e uova verdi - by Dr. Seuss

ال Elena Severgnini ال 2 November 2013

Freeway - Mark Kalesniko

ال Marco Revello ال 1 November 2013

Oscar Wilde e i delitti a lume di candela - Gyles Brandreth

ال Valentina Bonotti ال 1 November 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 93 utenti online