مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Immaginare la società della decrescita - Bruna Bianchi ... [et al.]

ال Antonella Airoldi ال 22 August 2013

Il silenzio intorno - Frances Itani

ال Sara Castignari ال 22 August 2013

Niente - Janne Teller

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Storia del brigantaggio dopo l'unità - Franco Molfese

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

Lettera di una sconosciuta - Stefan Zweig

ال Claudia Cavalleri ال 4 October 2012

La vita davanti a sè - Romain Gary

ال Roberto Dal Bianco ال 21 August 2013

Liturgie di violenza lungo il lago - a cura di Claudio Povolo

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

L'ultima brigantessa - Rocco Giuseppe Greco

ال Rocco Leo ال 21 August 2013

L'arte di andare a passeggio - Franz Hessel

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Miele - Ian McEwan

ال ILARIA PALETTI ال 17 June 2013

Jezabel - Irene Nemirovsky

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

La macchia umana - Philip Roth

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

La vita tranquilla - Marguerite Duras

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

L'amante - Marguerite Duras

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Il malinteso - Irene Nemirovsky

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

If London were like Venice - Somers J. Summers

ال Antonella Airoldi ال 20 August 2013

Fifty shades of grey - E. L. James

ال Elena Gnali ال 20 August 2013

Cuore nero - Amabile Giusti

ال Erica Strada ال 18 August 2013

Voglio vivere prima di morire - Jenny Downham

ال chiaraape88@libero.it ال 11 December 2012

La mennulara - Simonetta Agnello Hornby

ال assunta ال 26 February 2013

Doppio misto - Raffaele La Capria

ال مُستخدِم 1044 ال 17 August 2013

130 moduli patchwork - Susan Briscoe

ال Francesco Maiolini ال 15 August 2013

Corso di quilt patchwork - Enrica Bassanini

ال Francesco Maiolini ال 15 August 2013

I love mini shopping - Sophie Kinsella

ال Vera Cavagna ال 13 August 2013

Rosa candida - Audur Ava Olafsdottir

ال Maria Palamenghi ال 11 July 2013

Chiamami quando arrivi in cielo - Jacky Newcomb

ال Vera Cavagna ال 13 August 2013

I giorni in fila - Andrea Garbarino

ال Clelia Nodari ال 13 August 2013

Molecole di emozioni - Candace B. Pert

ال Anna Rosa Danesi ال 12 August 2013

Un attimo, un mattino - Sarah Rayner

ال Antonella Madoi ال 31 January 2013

La rosa d'Ajello - Sergio Ruggiero

ال Giovanna Gorlani ال 10 August 2013

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 5 utenti online