مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
L. 1: Eragon

ال Elisa Busi ال 16 October 2013

Il silenzio dei vivi - Elisa Springer

ال LeggereMiPiace ال 16 October 2013

Margherita dolcevita - Stefano Benni

ال LeggereMiPiace ال 16 October 2013

Figli dello stesso padre - romanzo di Romana Petri

ال Giovanna Gorlani ال 16 October 2013

Iniziò tutto con un bacio - Miranda Dickinson

ال Tiziana Sbalzarini ال 16 October 2013

La valle delle donne lupo - Laura Pariani

ال Laura Nicoletto ال 14 October 2013

La bambola e il robottone - a cura di Alessandro Gomarasca

ال Marika Berni ال 14 October 2013

Cosplay culture - Luca Vanzella

ال Marika Berni ال 14 October 2013

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Il mare dei mostri - Rick Riordan

ال Dayane Wolabi ال 13 October 2013

Il portale degli incubi - Dean Lorey

ال Dayane Wolabi ال 13 October 2013

La cupola del mondo - Sebastian Fleming

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Le parole del nostro destino - Beatriz Williams

ال SILVIA MOTTINELLI ال 14 March 2013

La risposta è nelle stelle - Nicholas Sparks

ال Silvia Gritti ال 10 October 2013

Il gabbiano Jonathan Livingston - di Richard Bach

ال Gianluca Mensi ال 9 October 2013

Dinosauri - Maria Luisa Bozzi, Silvio Bruno, Stefano Maugeri

ال Gianluca Mensi ال 9 October 2013

Lo squalo - Michael Capuzzo

ال Gianluca Mensi ال 9 October 2013

Il re che tentò di fare l' Italia - Silvio Bertoldi

ال Giancarlo Merigo ال 9 October 2013

Hunger games - Suzanne Collins

ال Chiara Mazzotti ال 8 October 2013

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - J. K. Rowling

ال Valentina Bonotti ال 6 October 2013

Io sono il Libanese - Giancarlo De Cataldo

ال Gianluca Moroni ال 7 October 2013

Altre inquisizioni - Jorge Luis Borges

ال Roberto Dal Bianco ال 7 October 2013

La ragazza dello Sputnik - Murakami Haruki

ال Roberto Dal Bianco ال 7 October 2013

Solea - Jean-Claude Izzo

ال Roberto Dal Bianco ال 7 October 2013

La trilogia del burqa - Deborah Ellis

ال Adele Elsa Mori ال 7 October 2013

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. La maledizione del titano - Rick Riordan

ال Federica Valentina Amici ال 20 July 2013

Il contrario di uno - Erri De Luca

ال Mario Campanini ال 6 October 2013

La scimmia pensa, la scimmia fa - Chuck Palahniuk

ال Matteo Delai ال 29 September 2013

Promettimi di non morire - Maria Pace Ottieri e Carol Gaiser

ال مُستخدِم 1044 ال 6 October 2013

Gavardo delle meraviglie - Enrico Giustacchini , prefazione di Claudio Baroni

ال مُستخدِم 1044 ال 6 October 2013

Manuale pratico del mastro muratore - Giuseppe Astrua

ال Francesco Bonomi ال 5 October 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 89 utenti online