مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La ragazza dello Sputnik - Murakami Haruki

ال Roberto Dal Bianco ال 7 October 2013

Solea - Jean-Claude Izzo

ال Roberto Dal Bianco ال 7 October 2013

La trilogia del burqa - Deborah Ellis

ال Adele Elsa Mori ال 7 October 2013

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. La maledizione del titano - Rick Riordan

ال Federica Valentina Amici ال 20 July 2013

Il contrario di uno - Erri De Luca

ال Mario Campanini ال 6 October 2013

La scimmia pensa, la scimmia fa - Chuck Palahniuk

ال Matteo Delai ال 29 September 2013

Promettimi di non morire - Maria Pace Ottieri e Carol Gaiser

ال مُستخدِم 1044 ال 6 October 2013

Gavardo delle meraviglie - Enrico Giustacchini , prefazione di Claudio Baroni

ال مُستخدِم 1044 ال 6 October 2013

Manuale pratico del mastro muratore - Giuseppe Astrua

ال Francesco Bonomi ال 5 October 2013

I metalli nel mondo antico - Claudio Giardino

ال Francesco Bonomi ال 5 October 2013

Iron in archaeology - Radomir Pleiner

ال Francesco Bonomi ال 5 October 2013

Masterclass di fotografia - Tom Ang

ال Omar Filippi ال 4 October 2013

Leggere le fotografie in dodici lezioni - Gabriele Basilico

ال Omar Filippi ال 4 October 2013

A nudo per te - Sylvia Day

ال Cristina Mazzaro ال 29 July 2013

Il conformismo - Angelica Mucchi Faina

ال Matteo Delai ال 2 October 2013

Death note - dall'idea originale di Tsugumi Ohba & Takeshi Obata

ال Matteo Delai ال 2 October 2013

Quello che so di Vera Candida - Veronique Ovaldè

ال Marco Ardesi ال 2 October 2013

Violante & Laurentina - Bianca Pitzorno

ال La Vetrina ال 1 January 2009

Amabili resti - Alice Sebold

ال Valentina Bonotti ال 2 October 2013

Preda - Christopher Pike

ال Valentina Bonotti ال 2 October 2013

Il gioco proibito. L'ultima mossa - Lisa Jane Smith

ال Valentina Bonotti ال 2 October 2013

Il gioco proibito. L'inseguimento - Lisa Jane Smith

ال Valentina Bonotti ال 2 October 2013

Il gioco proibito. La casa degli orrori - Lisa Jane Smith

ال Valentina Bonotti ال 2 October 2013

L' amore graffia il mondo - Ugo Riccarelli

ال Marco Ardesi ال 2 October 2013

Mani pulite - Gianni Barbacetto, Peter Gomez, Marco Travaglio

ال مُستخدِم 12822 ال 30 September 2013

Il Celeste - Gianni Barbacetto

ال مُستخدِم 12822 ال 30 September 2013

Fairy Oak - Elisabetta Gnone

ال Sara Rossi ال 29 September 2013

Senza nulla in cambio - Anna Lavatelli, Anna Vivarelli

ال La Vetrina ال 1 January 2010

Zone umide - Charlotte Roche

ال Laura Barigazzi ال 28 September 2013

La canzone di Colombano - Alessandro Perissinotto

ال Laura Boldrini ال 28 September 2013

7589 رسائل في 6233 مناقشات ال 887 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 49 utenti online