مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Un segreto nel cuore - Nicholas Sparks

ال Anna Asante ال 4 September 2013

Acqua dolce - Andrea Bouchard

ال La Vetrina ال 1 July 2008

L'ultima regina - C. W. Gortner

ال Silvia Gritti ال 4 September 2013

Capo Scirocco - Emanuela Ersilia Abbadessa

ال Silvia Gritti ال 4 September 2013

Dragologia - Ernest Drake

ال Camilla Lonati ال 3 September 2013

Lezione n. 6, Draghi e guai non mancano mai - K. H. MacMullan

ال Camilla Lonati ال 3 September 2013

Il cane di terracotta - Andrea Camilleri

ال Marco Venturini ال 3 September 2013

Pasta di drago - Silvana Gandolfi

ال Anna Maria Cancelli ال 3 September 2013

Giulio Scarpati legge Ulisse - di Giovanni Nucci

ال Anna Maria Cancelli ال 3 September 2013

Diane Arbus

ال Clara Toninelli ال 3 September 2013

La straniera - Diana Gabaldon

ال Raffaella Tonoli ال 18 September 2012

Rughe - Paco Roca

ال Fabio Usanza ال 2 September 2013

Gabriel's inferno - Sylvain Reynard

ال Milena Azzini ال 2 September 2013

La camera d'ambra - Matilde Asensi

ال Giovanna Gorlani ال 30 August 2013

Oggetto quasi - Josè Saramago

ال Roberto Dal Bianco ال 31 August 2013

Fare un quilt - Gianna Berti

ال Francesco Maiolini ال 31 August 2013

1: L'eredità di Thuban

ال Debora Sbardellati ال 30 August 2013

La rosa profuma di donna di mare di terra - Mario Archetti

ال Giovanna Gorlani ال 30 August 2013

I segreti del cervello - Alex Frith e Colin King

ال Camilla Lonati ال 29 August 2013

Asterios Polyp - David Mazzucchelli

ال Fabio Usanza ال 29 August 2013

Le vostre zone erronee - Wayne W. Dyer

ال Romano Baroni ال 28 August 2013

Lo sguardo del flaneur - Ulf Peter Hallberg

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

Il lago delle visioni - Massimo Dusi

ال Roberto Dal Bianco ال 28 August 2013

La ballata del caffè triste - Carson McCullers

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

NW - Zadie Smith

ال Maria Silvia Tozzi ال 28 August 2013

Nei boschi eterni - Fred Vargas

ال Roberto Dal Bianco ال 24 August 2013

Guappo e altri animali - Raffaele La Capria

ال مُستخدِم 1044 ال 28 August 2013

Fogli multicolori - Mario Bortolotto

ال مُستخدِم 1044 ال 28 August 2013

Il GGG - Roald Dahl

ال Anna Maria Cancelli ال 28 August 2013

La scimmia nella biglia - Silvana Gandolfi

ال Anna Maria Cancelli ال 28 August 2013

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 88 utenti online