مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Leviathan - Scott Westerfeld

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Miriam delle cose perdute - Marta Barone

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le ragazze di Shanghai - di Lisa See

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Giuni Russo - Bianca Pitzorno

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Genesis - Bernard Beckett

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Una mano piena di nuvole - Jenny Wingfield

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Il rifugio - S. A. Bodeen

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Picabo Swayne - Alessandro Gatti, Maunela Salvi

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

L'isola dei due mondi - Geraldine Brooks

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Il colore della memoria - Care Santos

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le perle del drago verde - di Lisa See

ال Antonia Di Donato Krauss ال 28 January 2013

Le affinità elettive - Johann Wolfgang Goethe

ال assunta ال 27 January 2013

La donna che mi insegnò il respiro - Ayad Akhtar

ال preety.kitty@hotmail.it ال 25 January 2013

(500) giorni insieme - Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel

ال claudiachan ال 27 January 2013

La terra morente - Jack Vance

ال مُستخدِم 1036 ال 27 January 2013

Racconti di caccia - Mario Rigoni Stern

ال Giorgio Scalvini ال 25 January 2013

un giorno solo, tutta la vita ALYSON RICHMAN

ال Agostina Begnis ال 26 January 2013

I segreti del Vaticano - Corrado Augias

ال Gabriele Mazzoldi ال 22 January 2013

I sovrani delle stelle - Edmond Hamilton

ال Massimo Tilola ال 22 January 2013

Il minotauro - Benjamin Tammuz

ال Massimo Tilola ال 22 January 2013

8 donne e un mistero [Videoregistrazione] - un film di Francois Ozon

ال Clara Toninelli ال 10 January 2013

Il codice Atlantide - Charles Brokaw

ال Mirco Bona ال 20 January 2013

Il colore della magia - Terry Pratchett

ال Elisabetta Viviani ال 20 January 2013

Collezionista di niente

ال Carlo Salvoni ال 17 January 2013

Mattatoio n. 5, o, La crociata dei bambini - Kurt Vonnegut

ال Roberto Dal Bianco ال 16 January 2013

Scoperte archeologiche non autorizzate - Marco Pizzuti

ال Marco Dalai ال 14 January 2013

Niceville - romanzo di Carsten Stroud

ال Diego Busi ال 14 January 2013

Il sigillo dei traditori - Steve Berry

ال Diego Busi ال 14 January 2013

Le braci - Sandor Marai

ال assunta ال 14 January 2013

Romanzi e saggi - George Orwell

ال مُستخدِم 1036 ال 12 January 2013

7263 رسائل في 5940 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 5 utenti online