مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il bambino che sognava l'infinito - Jean Giono

ال Raimondo Romaioli ال 27 December 2012

Venti racconti allegri ed uno triste - Mauro Corona

ال Clelia Nodari ال 26 December 2012

Calico Joe - John Grisham

ال Giuseppe Travagliati ال 13 November 2012

Ragazze di Riad - Rajaa Alsanea

ال Adele Elsa Mori ال 24 December 2012

L'arte di ricordare tutto - di Joshua Foer

ال Romano Baroni ال 24 December 2012

La storia e la privacy

ال Samuele Ronzani ال 21 December 2012

Chiaro di donna - Romain Gary

ال Roberto Dal Bianco ال 22 December 2012

Skeleton coast - di Clive Cussler

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Il carnefice - Francesca Bertuzzi

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Biancaneve deve morire - Nele Neuhaus

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Una perfetta giornata perfetta - Martin Page

ال Anna Toninelli ال 21 December 2012

Resistere non serve a niente - Walter Siti

ال pb483 ال 21 December 2012

La vita davanti a sè - Romain Gary

ال pb483 ال 21 December 2012

Il passato non dimentica - Elizabeth Speller

ال Fabrizio Romano ال 21 December 2012

Capitalismo senza futuro

ال pb483 ال 21 December 2012

Tre uomini e una gamba [Videoregistrazione] - [con] Aldo, Giovanni e Giacomo

ال Erika Dellacasa ال 19 December 2012

Intelligence - [regia di Alexis Sweet]

ال Erika Dellacasa ال 19 December 2012

Gli alimenti - Franco Monteleone

ال Anna Merola ال 19 December 2012

Biologia - Robert Barrass

ال Anna Merola ال 19 December 2012

Corto sconto - Guido Fuga, Lele Vianello

ال Roberto Dal Bianco ال 19 December 2012

Morte dei Marmi - Fabio Genovesi

ال Francesca Zizioli ال 17 December 2012

Il fu Mattia Pascal - Luigi Pirandello

ال Erik Lo' ال 15 December 2012

Il mostro peloso - Henriette Bichonnier, Pef

ال Elena Carera ال 16 December 2012

Portugal - Cyril Pedrosa

ال Silvia Svanera ال 14 December 2012

Recinti, macchine ed altri disegni - Miriam Degani, Aldo Gorla, Angelo Alberto Mastinu

ال Aldo Gorla ال 14 December 2012

Patricia Brent, zitella - Herbert G. Jenkins

ال assunta ال 14 December 2012

Sotto una cupola stellata - Margherita Hack

ال Lorenzo Zanoni ال 7 December 2012

L'ultimo teorema di Fermat - Simon Singh

ال Matteo Capelli ال 14 December 2012

Quando Hitler rubò il coniglio rosa - Judith Kerr

ال Silvia Pedrini ال 14 December 2012

La stella del musical - Angelo Petrosino

ال Gaia Dolcetti ال 13 December 2012

7222 رسائل في 5906 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 90 utenti online