مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le affinità elettive - Johann Wolfgang Goethe

ال assunta ال 27 January 2013

La donna che mi insegnò il respiro - Ayad Akhtar

ال preety.kitty@hotmail.it ال 25 January 2013

(500) giorni insieme - Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel

ال claudiachan ال 27 January 2013

La terra morente - Jack Vance

ال مُستخدِم 1036 ال 27 January 2013

Racconti di caccia - Mario Rigoni Stern

ال Giorgio Scalvini ال 25 January 2013

un giorno solo, tutta la vita ALYSON RICHMAN

ال Agostina Begnis ال 26 January 2013

I segreti del Vaticano - Corrado Augias

ال Gabriele Mazzoldi ال 22 January 2013

I sovrani delle stelle - Edmond Hamilton

ال Massimo Tilola ال 22 January 2013

Il minotauro - Benjamin Tammuz

ال Massimo Tilola ال 22 January 2013

8 donne e un mistero [Videoregistrazione] - un film di Francois Ozon

ال Clara Toninelli ال 10 January 2013

Il codice Atlantide - Charles Brokaw

ال Mirco Bona ال 20 January 2013

Il colore della magia - Terry Pratchett

ال Elisabetta Viviani ال 20 January 2013

Collezionista di niente

ال Carlo Salvoni ال 17 January 2013

Mattatoio n. 5, o, La crociata dei bambini - Kurt Vonnegut

ال Roberto Dal Bianco ال 16 January 2013

Scoperte archeologiche non autorizzate - Marco Pizzuti

ال Marco Dalai ال 14 January 2013

Niceville - romanzo di Carsten Stroud

ال Diego Busi ال 14 January 2013

Il sigillo dei traditori - Steve Berry

ال Diego Busi ال 14 January 2013

Le braci - Sandor Marai

ال assunta ال 14 January 2013

Romanzi e saggi - George Orwell

ال مُستخدِم 1036 ال 12 January 2013

La fattoria degli animali - George Orwell

ال مُستخدِم 1036 ال 10 January 2013

Stabat Mater - Tiziano Scarpa

ال Mario Campanini ال 9 January 2013

Il bacio della Medusa - Melania G. Mazzucco

ال Mario Campanini ال 9 January 2013

Il dolce sollievo della scomparsa - Sarah Braunstein

ال Silvia Ranzetti ال 9 January 2013

La terra della mia anima - Massimo Carlotto

ال Roberto Dal Bianco ال 9 January 2013

Zen [Audioregistrazione]

ال Erik Lo' ال 7 January 2013

Lettera a Leontine - Raffaello Mastrolonardo

ال Roberto Dal Bianco ال 6 January 2013

Ljubljana - [traduzione di Savina Milic]

ال Silvia Pedrini ال 6 January 2013

Il viaggio di Lili e Po - Lauren Oliver

ال matteo.caldera ال 6 January 2013

La voce delle onde - Yukio Mishima

ال Roberto Dal Bianco ال 5 January 2013

L'uomo che parla ai cani - Cesar Millan con Melissa Jo Peltier

ال Alessia Maria Infantino ال 5 January 2013

7349 رسائل في 6019 مناقشات ال 859 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online